Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKRada ČTK

Právní postavení Rady ČTK

Postavení Rady ČTK je dáno §4-8 zákona o České tiskové kanceláři. Jedná se o sedmičlenný orgán, zřízený zákonem pro uplatňování práva veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Do jeho působnosti patří především dohled nad důsledným plněním poslání ČTK, kterým je, jak uvedeno výše, poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. K této kompetenci patří také rozhodování o stížnostech, týkajících se činnosti tiskové kanceláře. Rada dále plní úkoly vyplývající z podstaty její existence jako dozorčího orgánu svého druhu. Jmenuje a odvolává generálního ředitele, rozhoduje o stížnostech, které jsou na něj podány, schvaluje rozpočet a závěrečný účet a na návrh generálního ředitele schvaluje Statut agentury. V případě, že jsou ČTK poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, kontroluje Rada jejich využití.

Členové Rady jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Jsou sněmovně odpovědni ze své činnosti a sněmovna rovněž rozhoduje o výši odměny, která za výkon této veřejné funkce členům Rady přísluší. Financování činnosti Rady jde plně k tíži tiskové kanceláře. Poslanecké sněmovně předkládá Rada každoročně zprávu o činnosti a hospodaření ČTK.

Člen Rady ČTK má poměrně přesně a přísně vymezenu neslučitelnost některých činností s výkonem funkce. Nesmí být poslancem, ministrem nebo náměstkem ministra, nesmí mít žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve prospěch politické strany, čímž má být zajištěna jeho politická nezávislost. Jeho nezávislost odborná je zajišťována zákazem členství v orgánech společností, provozujících hromadné sdělovací prostředky, člen Rady ani osoba jemu blízká nesmí mít žádný zájem na provozování hromadného sdělovacího prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovně právním vztahem.

Poslanecká sněmovna odvolá jednotlivého člena Rady např. v případě, že dojde k porušení výše popsané neslučitelnosti. Radu jako celek potom může odvolat, nedbá-li tato poslání tiskové kanceláře, zanedbá-li svou povinnost jmenovat či odvolat ředitele a neschválí-li rozpočet nebo závěrečný účet. Současně může být Rada odvolána, pokud nepředloží sněmovně výroční zprávu nebo pokud sněmovna během šesti měsíců opakovaně konstatuje, že tisková kancelář neposkytuje objektivní a všestranné informace.

Složení Rady ČTK

Předseda/předsedkyně

  • JUDr. MIROSLAV AUGUSTIN

Místopředseda

  • PhDr. JAROSLAVA WENIGEROVÁ
  • Ing. JAKUB HEIKENWÄLDER

Členové

  • Mgr. JANA GÁBOROVÁ
  • PhDr. VLADIMÍR CISÁR
  • doc. Mgr. PETR ŽANTOVSKÝ, Ph.D.
  • JUDr. PAVEL FOLTÁN

Zápisy z jednání Rady ČTK

Archiv zápisů z jednání Rady ČTK

Usnesení Rady ČTK

Archiv usnesení Rady ČTK

Jednací řád

Text jednacího řádu Rady ČTK

Informace o 126. zasedání Rady ČTK

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha, Opletalova 5, dne 29. 8. 2018 od 14.00 hod.

Zasedání Rady ČTK jsou veřejná. Rada však může kdykoliv odsouhlasit vyloučení veřejnosti z jednotlivého zasedání nebo jeho části. Projednávání výroční zprávy je vždy veřejné, projednávání aktuálních ekonomických otázek je vždy neveřejné.

Rada může na svém zasedání umožnit časově omezené vystoupení i nečlenům Rady. Slovo uděluje a odebírá předsedající. Předsedající může po napomenutí vykázat z jednacích prostor osobu či osoby, které narušují veřejné jednání nebo nerespektují jeho pokyny.

Kontakt na Radu ČTK

Rada ČTK
Opletalova 5-7
110 00 Praha 1

SEKRETARIÁT
Ing. Marie Kronesová
Telefon: +420 222 098 336
E-mail: radactk@ctk.cz

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody