Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKVýběrové řízení

RADA ČTK

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři výběrové řízení na funkci

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE


1.PŘEDPOKLADY UCHAZEČE UMOŽŇUJÍCÍ ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo rovnocenné
 • aktivní znalost angličtiny
 • osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby
 • vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti
 • doložení manažerských zkušeností
 • předložení kariérního životopisu
 • předložení projektu s tématem: „Koncepce činnosti ČTK v letech 2017-2023“ v rozsahu minimálně 10 normostran
 • předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách výběrového řízení


2.NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY

Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy:

 • jméno, příjmení
 • akademický titul
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • adresa pro doručování, telefonické spojení, e-mail
 • kopie občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z Rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší než tři měsíce
 • originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (dále jen „Lustrační zákon“), uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona; uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. § 9 odst. 1 Zákona o ČTK, případně o tom, že ke dni jmenování generálním ředitelem ČTK bude uchazeč tyto předpoklady splňovat
 • ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání
 • strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností
 • projekt na téma: „Koncepce činnosti a rozvoje ČTK v letech 2017-2023“
 • souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených do výběrového řízení
 • souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě ČTK v souvislosti s výběrovým řízením, v uvedeném znění:
  “Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené přihlášce Radou ČTK, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČTK, přičemž tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

  jméno a příjmení
  adresa trvalého bydliště
  vlastnoruční podpis “

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ, FORMA PŘIHLÁŠEK

Lhůta pro doručení přihlášek uchazečů počíná dne 6. 2. 2017 a končí dne 4. 4. 2017 ve 12:00 hodin. Místem pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady ČTK, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1
Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto doručenou zásilku je datum podání provozovateli poštovních služeb (4. 4. 2017).

Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a nadepsané zvýrazněným textem: „Výběrové řízení na funkci generálního ředitele ČTK – neotevírat!!!". Přihláška a její přílohy musí být spojeny pevným sešitím neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její přílohy.

Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotoveních (včetně všech příloh), z nichž postačí pouze jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii.

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ UCHAZEČŮ

Formální přezkum přihlášky

Přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti či nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou vyřazeni.

 • 1. fáze hodnocení uchazečů
  Na základě předložených materiálů uchazečů bude po hlasování členů Rady ČTK vybráno 5 uchazečů, kteří postoupí do 2. fáze hodnocení.

 • 2. fáze hodnocení uchazečů
  Součástí 2. fáze bude osobní slyšení kandidátů a na základě hodnocení těchto vystoupení a zhodnocení kvality projektů provede Rada ČTK volbu.

Předpokládaný den osobního slyšení je 26. 4. 2017.

Na základě výsledků 2. fáze hodnocení bude jmenován generálním ředitelem ČTK ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 4 hlasy členů Rady ČTK.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni.

Podrobnější pravidla výběrového řízení a jmenování generálního ředitele ČTK upravuje Jednací řád Rady ČTK a Volební řád pro volbu generálního ředitele ČTK. Předpokládaný den nástupu do funkce je 10. 6. 2017.

5. PRÁVA VYHLAŠOVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Rada ČTK si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Pro případné dotazy ohledně výběrového řízení se obracejte na e-mail Rady ČTK radaCTK@mail.ctk.cz

V Praze dne 1. 2. 2017
Hana Hikelová
Předsedkyně Rady ČTK


Odkazy:
Usnesení Rady ČTK 4/2017

Volební řád Rady ČTK pro volbu generálního ředitele ČTK

Výběrové řízení na funkci generálního ředitele (.pdf ke stažení)

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody