ČTK pro advokáty

Neztraťte se v moři zpráv. Odebírejte zpravodajství online z vašeho oboru.

Obchodní podmínky ke službě „ČTK pro advokáty“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých Česká tisková kancelář (dále jen „ Poskytovatel“) poskytuje službu „ČTK pro advokáty“ (dále jen „Služba“) objednatelům této Služby (dále jen „Objednatel“ nebo „Objednatelé“).

1.2. Objednatelem Služby jsou výhradně fyzické osoby zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, případně sdružení těchto osob a právnické osoby uvedené v § 14 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, s nimiž Poskytovatel uzavřel smlouvu o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.

1.3. Za Objednatele se považují též osoby uvedené v ods. 1.2 Podmínek, které zaslaly Poskytovateli objednávku Služby, pokud jejich souhlas s těmito Podmínkami je obsažen v textu objednávky. Pojem „Smlouva“ v takovém případě zahrnuje i Poskytovatelem akceptovanou objednávku objednatele.

1.4. Smluvní vztah založený Smlouvou se v otázkách neupravených Smlouvou nebo těmito Podmínkami řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

2. Základní pojmy

2.1. Jsou-li ve Smlouvě nebo těchto Podmínkách použité některé z následujících pojmů, mají tento význam:

„Informací“ se rozumí informace v podobě textu, grafu, fotografie, zvuku, videa, případně dalších prvků tvořících obsah Služby.

„Službou“ se rozumí průběžně aktualizovaný soubor Informací v Infobance Poskytovatele a souhrn krátkých informací (ČTK 24 News Report) zasílaný jedenkrát denně v pracovní dny na e-mailovou adresu/y poskytnutou/y Objednatelem. Podrobný popis fungování Služby je uveden v části 3 těchto Podmínek.

„Infobankou“ se rozumí informační systém Poskytovatele umístěny na internetové stránce ib.ctk.cz, přístupný zadáním uživatelského jména a hesla.

„Licencí“ se rozumí oprávnění poskytnuté Poskytovatelem Objednateli k užití Informací způsobem sjednaným Smlouvou.

„ČTK 24 News Report“ se rozumí stručné ranní souhrny nejdůležitějších událostí za uplynulý den zasílané e-mailem jedenkrát denně v pracovní dny ráno v 8:30 hod..

„Cenou“ se rozumí cena za užívání Služby Objednatelem. V Ceně je zahrnuta odměna za poskytnutí Licence k užívání Objednatelem vybraných informací způsobem sjednaným ve Smlouvě.

3. Popis Služby

3.1. Poskytovatel zpřístupní Objednateli výběr aktuálních Informací v prostředí Infobanky, která je přístupná v síti Internet zadáním unikátního uživatelského jména a hesla. Poskytovatel oznámí přístupové údaje do Infobanky Objednateli emailovou zprávou na Objednatelem zaregistrovanou

e-mailovou adresu.

Poskytovatel zároveň aktivuje zasílání ČTK 24 News Report jedenkrát denně v pracovní dny v 8:30 hod. na Objednatelem zaregistrované emailové adresy.

3.2. Objednatel má možnost se zaregistrovat k bezplatnému 14-ti dennímu vyzkoušení Služby zadáním své e-mailové adresy na internetové stránce www.ctk.cz/ctkproadvokaty. Poskytovatel následně zašle Objednateli na jeho e-mailovou adresu potvrzení přijetí žádosti o vyzkoušení Služby a následně přístupové údaje do Infobanky a aktivuje zasílání ranních přehledů ČTK 24 News Report na e-mailovou adresu Objednatele. Desátý den zkušebního období, případně poslední den bude Objednatel upozorněn e-mailovou zprávou o možnosti objednání Služby s odkazem na registraci a následné potvrzení objednávky.

3.3. Objednatel se zaregistruje k odběru Služby zadáním objednávky v rozsahu požadovaných údajů na internetové stránce www.ctk.cz/ctkproadvokaty. Poskytovatel následně zašle registrovanému Objednateli na jeho e-mailovou adresu potvrzení objednávky, následně přístupové údaje do Infobanky a aktivuje zasílání ranních přehledů ČTK 24 News Report na e-mailovou adresu Objednatele. Poté Poskytovatel pošle na e-mailovou adresu Objednatele fakturu k úhradě ročního předplatného Služby.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Objednatel doručením objednávky Služby Poskytovateli dává návrh na uzavření smlouvy.

4.2. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení oznámení Poskytovatele Objednateli o přijetí (akceptaci) objednávky Služby od Objednatele na emailovou adresu Objednatele.

5. Licenční podmínky k užití Informací

5.1. Společná ustanovení

5.1.1. Licence je poskytována

- jako nevýhradní,

- po dobu nutnou ke splnění předmětu Smlouvy,

- jako územně neomezená.

5.1.2. Licence pro konečné užití Informací

Objednatel je oprávněn užít Informace tvořící obsah Služby výhradně pro svoji vlastní interní potřebu jako konečný uživatel.

5.1.3. Licence neopravňuje objednatele k:

- využívání Informací k jiným účelům, než v rozsahu poskytnuté Licence, a to zejména:

- k účelům reklamním,

- tvorbě a prezentaci vlastních či jiných intranetových či internetových stránek využívajících

obsah Informací zpřístupněných objednateli v rámci Služby,

- jakémukoliv šíření Informací, zejména k předávání zveřejňování či zpřístupňováním Informací třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,

- tvorbě vlastních databází ze zpřístupněných Informací a k jejich ukládání do vlastních

databází, archivů či elektronických (publikačních, redakčních, archivačních) systémů či jiných

forem uchovávání dat za účelem jejich dalšího opakovaného užití, distribuce nebo

zpřístupnění třetím osobám,

- uchovávání Informací v interním elektronickém systému objednatele déle než šest měsíců

počítaných ode dne získání Informací.

5.1.4. Porušení licenčních podmínek uvedených v článku 5 je považováno za podstatné porušení

smluvních povinností Objednatelem. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy bez

dalšího odstoupit.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cenu tvoří základní cena upravená o případné slevy nebo příplatky k základní ceně.

6.2. Způsob určení základní ceny

Základní cenou je cena za Službu uvedená v odst. 6.3 těchto Podmínek. Cena je stanovena za poskytování Služby v rozsahu jednoho kalendářního roku, tj. 365 dní ode dne objednání Služby.

6.3. Cena dle počtu objednaných licencí.

Základní Cena dle počtu licencí činí:

• 1 licence: 2.900,- Kč/rok

• 2 licence: 3.900,- Kč/rok

• do 5 licencí: 4.900,- Kč/rok

• do 10 licencí: 6.900,- Kč/rok

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Cena nad 10 licencí bude dohodnuta individuálně. V takovém případě Objednatel bude kontaktovat Obchodní oddělení ČTK na e-mailovou adresu obchodni@ctk.cz.

6.4. Platební podmínky

6.4.1. Cenu za Službu uhradí Objednatel Poskytovateli na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Poskytovatelem a doručené Objednateli na Objednatelem uvedenou e-mailovou adresu. Poskytovatel je oprávněn vystavit a elektronicky odeslat fakturu (daňový doklad) na e-mailovou adresu Objednatele okamžikem uzavření smlouvy. Objednatel souhlasí se zasláním faktury v elektronické formě. Faktura je splatná ve lhůtě 14 dní od jejího doručení objednateli, není-li na faktuře uvedena splatnost delší. Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele.

6.4.2. Pro případ prodlení Objednatele se splněním svého peněžitého závazku vůči Poskytovateli, vyplývajícího ze Smlouvy sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.4.3. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči Poskytovateli o dobu delší než 15 kalendářních dnů, bude tato skutečnost považována za porušení smlouvy podstatným způsobem a Poskytovatel je oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

7. Práva, povinnosti a odpovědnost poskytovatele

7.1. Poskytovatel je povinen průběžně aktualizovat Informace zpřístupněné v Infobance a pravidelně jedenkrát denně v pracovní dny v ČTK 24 News Report a odpovídá za to, že tyto Informace jsou zpracovány ve standardní úrovni obvyklé pro činnost evropské tiskové agentury, s maximální snahou o jejich objektivitu.

7.2. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby Objednateli po dobu nezbytně nutnou

k odstranění vzniklého problému v případech zneužití přístupových údajů ke Službě nebo narušení funkčnosti systému ze strany třetí osoby.

7.3. Poskytovatel odpovídá Objednateli za případnou újmu, která Objednateli vznikne v souvislosti

s užíváním Služby, a to v rozsahu stanoveném v § 2894 a násl. Občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.

7.4. Poskytovatel neodpovídá:

- za škody způsobené v důsledku neobjektivity původního zdroje použitého při zpracování Informací tvořících obsah Služby,

- za škody způsobené nesprávným použitím Informací u Objednatele,

- za škody způsobené vyšší mocí (např. živelní pohroma, teroristický čin, válečný stav, občanské nepokoje, trestný čin třetí osoby, stávka, rozhodnutí zakladatele, rozhodnutí státního orgánu),

- za škody vzniklé v důsledku překážek v on-line přenosu Informací od Poskytovatele k Objednateli, pokud Poskytovatel sám příčinu vzniku překážky nezpůsobil ani neovlivnil (např. v případech náhlých poruch přenosových zařízení, výpadku elektrického proudu apod.).

7.5. Kontaktní údaje Poskytovatele

Pro zajištění součinnosti při plnění Smlouvy jsou Objednateli k dispozici pracovníci Poskytovatele takto:

Úsek/Oddělení Dostupnost E-mail Telefon

Technická podpora Denně 8-22h podpora@ctk.cz +420 222 098 262

Obchodní úsek Po-Pá 8-16:30 obchodni@ctk.cz +420 222 098 263

8. Práva, povinnosti a odpovědnost Objednatele

8.1. Objednatel je povinen využívat Informace pouze v souladu s licenčními podmínkami sjednanými ve Smlouvě.

Objednatel se zavazuje držet v tajnosti svěřené přístupové údaje do Infobanky a oznámit jejich případné vyzrazení nebo zneužití bez prodlení Poskytovateli.

8.2. Objednatel je povinen oznámit písemně Poskytovateli své kontaktní údaje (alespoň jednu

e-mailovou adresu, případně číslo mobilního telefonu) určené pro předávání informací

o přístupových údajích do Infobanky a pro zajištění součinnosti Poskytovatele při plnění Smlouvy a řešení případných problémů spojených s její realizací. Objednatel je povinen udržovat kontaktní údaje oznámené poskytovateli v aktuálním stavu.

8.3. Objednatel je povinen Informace, které jsou mu Poskytovatelem zpřístupněny užít pouze v rozsahu Licence poskytnuté Smlouvou. V případě použití Informací nad rozsah poskytnuté Licence odpovídá objednatel poskytovateli za vzniklou škodu.

8.4. Objednatel odpovídá Poskytovateli za škodu vzniklou v důsledku zneužití přístupových údajů do Infobanky, které mu byly předány Poskytovatelem, ze strany třetí osoby. Této odpovědnosti se Objednatel zprostí pouze v případech, kdy prokáže, že nebylo v jeho možnostech takovému zneužití zabránit.

8.5. Objednatel je povinen dbát autorských práv Poskytovatele a případně dalších osob k Informacím obsažených v jemu zpřístupněné Službě. V případě porušení této povinnosti odpovídá Objednatel Poskytovateli za vzniklou škodu.

9. Ochrana informací

9.1. Každá smluvní strana je povinna chránit obchodní tajemství, jakož i důvěrné údaje a sdělení získané od druhé smluvní strany v souvislosti s jednáním o Smlouvě nebo v souvislosti s jejím plněním, a není oprávněna takové informace sdělovat nebo zpřístupňovat třetím osobám bez zákonného důvodu.

Důvěrným údajem nebo sdělením není informace, kterou druhá strana již má nebo údaj či sdělení, které je běžně dostupné.

9.2. Povinnost uvedená v odst. 9.1 trvá i po ukončení Smlouvy.

10. Řešení sporů vyplývajících z podnikatelské činnosti

10.1. Jakékoli spory, vyplývající z podnikatelské činnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou, budou v případě, kdy se tyto nepodaří vyřešit mimosoudním jednáním smluvních stran, řešeny u věcně a místně příslušných soudů ČR. Uzavřením této Smlouvy smluvní strany v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád současně sjednávají, že místně příslušným soudem pro projednání případného soudního sporu v prvém stupni bude obecný soud Poskytovatele.

11. Trvání smlouvy

11.1. Smlouva uzavřená na základě těchto Podmínek se uzavírá na dobu určitou v délce jednoho roku (365 dní) ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá okamžikem potvrzení objednávky Objednatele ze strany Poskytovatele.

11. 2. Platnost smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána, nedojde-li k jejímu prodloužení za podmínek uvedených v odst. 11.3 této části Smlouvy.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud žádná ze smluvních stran nesdělí písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do konce měsíce bezprostředně předcházejícího měsíci, jehož uplynutím má Smlouva skončit, že nemá zájem na prodloužení Smlouvy, prodlužuje se platnost smlouvy automaticky o jeden kalendářní rok (365 dní). Toto ustanovení o automatickém prodloužení platí rovněž v případě již dříve prodloužené smlouvy, a to opakovaně.

11.4. Smlouvu lze kdykoliv ukončit rovněž dohodou smluvních stran.

11.5. Odstoupit od Smlouvy může kterákoliv smluvní strana v zákonem stanovených případech a v případech stanovených v těchto Podmínkách.

11.5. Odstoupení od smlouvy je účinné, s účinky odstoupení ke dni jeho doručení druhé smluvní straně.

11.6. Objednatel, který je spotřebitelem bere na vědomí, že s ohledem na charakter poskytované Služby nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, a to z důvodu uvedeného v § 1837 písm. a) a l) Občanského zákoníku.

11.7. Objednatel má právo smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v čl. 12 - Změna obchodních podmínek.

11.8. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou za podmínek uvedených ve Smlouvě, resp. těchto Podmínkách vrátí Poskytovatel Objednateli poměrnou část Ceny zaplacené předem, a to v rozsahu odpovídajícímu neposkytnutému plnění.

12. Změna obchodních podmínek

12.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést změnu těchto Podmínek.

12.2. O změně Podmínek vyrozumí Poskytovatel Objednatele ve lhůtě nejméně 30 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce. Změna Podmínek se nemůže dotknout již zaplaceného předplatného za Službu.

12.3. Objednatel je oprávněn změnu Podmínek odmítnout písemným oznámením Poskytovateli za současného vypovězení Smlouvy. V takovém případě skončí platnost smlouvy uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi Poskytovateli. Podmínkou účinnosti výpovědi z důvodu uvedených v tomto odstavci je, aby výpověď byla doručena Poskytovateli nejpozději posledním dnem měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti změny Podmínek.

13. Ostatní ujednání

13.1. Všude kdy tyto Podmínky vyžadují k jednání smluvní strany písemnou formu, je možno takové jednání učinit rovněž elektronickými prostředky za předpokladu, že je zřejmý obsah takového jednání a kdo jej učinil.

13.2. Je-li objednatel spotřebitelem, neuplatní se na něj ustanovení čl. 10 Podmínek.

13.3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 4. 2021.

Česká tisková kancelář