Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Česká tisková kancelář, IČ 47115068, se sídlem Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7583 (dále jen „ČTK“).

ČTK zpracovává osobní údaje fyzických osob – uživatelů Služeb ČTK (dále jen „Uživatel“ a „Služba“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

ČTK zpracovává pouze takové osobní údaje Uživatelů, které jsou nezbytné pro poskytování Služby, které jako povinné údaje poskytuje Uživatel ČTK v rámci své registrace do výše uvedených Služeb na internetové stránce www.ctk.cz/mojectk/register.php

V souvislosti s registrací do Služby bude ČTK dále zpracovávat údaj o Vámi zvolené variantě Služby, o platbě za tuto Službu, o počátku a konci poskytované Služby a v případě pravidelně obnovované Služby o období, na které je Služba obnovena.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva, kterou Uživatel a ČTK uzavírají v souvislosti s poskytováním Služby.

Bezpečnost

ČTK přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby ochránila osobní údaje Uživatele proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování osobních údajů je realizováno pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

ČTK nepředá osobní údaje Uživatele třetí osobě bez souhlasu Uživatele s výjimkou případů stanovených právním předpisem. Osobní údaje mohou být na základě právního předpisu poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených právními předpisy a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, právním či daňovým poradcům), přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro uplatnění nároku.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy bude ČTK zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem ČTK na ochraně jejich práv a doložení povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Práva Uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Právo kdykoliv požadovat přístup k jeho osobním údajům. To znamená, že ČTK na základě žádosti Uživatele poskytne Uživateli informaci o tom, jaké jeho osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, z jakého zdroje byly získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

2. Právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto údaje neúplné.

3. Právo požadovat vymazání osobních údajů, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4. Právo požadovat za určitých situací omezení zpracování osobních údajů. To znamená, že Uživatel může ČTK požádat, aby s jeho osobními údaji dále nepracovala, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, případně zda byla námitka proti zpracování osobních údajů vznesená Uživatelem důvodná.

5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se opírá o oprávněný zájem ČTK, v takovém případě bude ČTK nadále zpracovávat osobní údaje Uživatele pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují oprávněné důvody.

Jakým způsobem může Uživatel svá práva uplatnit

Uživatel může svá práva uplatnit u ČTK, jako správce osobních údajů, a to písemnou formou na adresu uvedenou výše nebo případně u pověřence pro ochranu osobních údajů ČTK, kterým je pan Jiří Jasný, kontakt: oou@ctk.cz.