Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých Česká tisková kancelář (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje služby ČTK (dále jen „Služba“) objednatelům této Služby (dále jen „Objednatel“ nebo „Objednatelé“).

1.2 Objednatelem Služby jsou fyzické nebo právnické osoby, s nimiž Poskytovatel uzavřel smlouvu o poskytování Služby (dále jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.

1.3. Za Objednatele se považují též osoby, které zaslaly Poskytovateli objednávku Služby, pokud jejich souhlas s těmito Podmínkami je obsažen v textu objednávky. Pojem „Smlouva“ v takovém případě zahrnuje i Poskytovatelem akceptovanou objednávku objednatele.

1.4. Smluvní vztah založený Smlouvou se v otázkách neupravených Smlouvou nebo těmito Podmínkami řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

2. Základní pojmy

2.1. Jsou-li ve Smlouvě nebo těchto Podmínkách použité některé z následujících pojmů, mají tento význam:

„Informací“ se rozumí informace v podobě textu, grafu, fotografie, zvuku, videa, případně dalších prvků tvořících obsah Služby.

„Službou“ se rozumí Vybraná služba (ČTK 24 News Report, kurz Akademie, publikace tiskové zprávy službou Protext a další) do které se uživatel sám registruje. Podrobný popis a fungování jednotlivých Služeb je uveden v části 3 těchto Podmínek.

Cenou“ se rozumí cena za užívání Služby Objednatelem. V ceně je zahrnuta odměna za poskytnutí Licence k užívání Informací.

„Licencí“ se rozumí oprávnění poskytnuté Poskytovatelem Objednateli k užití Informací způsobem sjednaným smlouvou.

3. Popis Služeb – jednotlivé popisy služeb mohou být v tomto bodě popsány

3.1. Služba ČTK24 News Report – jedná se o souhrn krátkých informací zasílaný jedenkrát denně v pracovní dny na e-mailovou/é adresu/y poskytnutou/y Objednatelem. Poskytovatel aktivuje zasílání ČTK24 News Report jedenkrát denně v pracovní dny v 8:30 hod. na Objednatelem zaregistrované e-mailové adresy. Objednatel se zaregistruje k odběru služby zadáním objednávky v rozsahu požadovaných údajů na internetové stránce ctk24.ctk.cz. Poskytovatel zašle na e-mailovou adresu Objednatele potvrzení objednávky a fakturu k úhradě předplatného služby. Poskytovatel po uhrazení faktury (kartou/převodem) Objednatelem aktivuje zasílání ranních přehledů ČTK24 News report ne e-mailovou adresu Objednatele.

3.2. Služba kurzy Akademie – jedná se o nabídku mediálních tréninků a vzdělávacích kurzů, které jsou určeny jednotlivcům, firmám, sdružením či spolkům. Objednatel si vybere ze seznamu kurzů, které jsou naplánovány na určitý termín. Poskytovatel vystaví Objednateli proforma fakturu, kterou je Objednatel povinen uhradit před termínem konání kurzu. Pokud se nebude Objednatel moci kurzu z jakéhokoli důvodu zúčastnit, musí o tomto informovat Poskytovatele nejpozději tři dny před termínem konání kurzu a následně mu bude vrácena částka za kurz v celkové výši. Objednateli nebude vrácena žádná částka, pokud bude Poskytovatele informovat po výše uvedené lhůtě, tedy ve lhůtě kratší než tři dny před termínem konání kurzu.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Objednatel doručením objednávky Služby Poskytovateli dává návrh na uzavření smlouvy.

4.2. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení oznámení Poskytovatele Objednateli o přijetí (akceptaci) objednávky Služby od Objednatele na emailovou adresu Objednatele.

5. Licenční podmínky k užití informací

5.1 Licence je poskytována:

- jako nevýhradní,

- územně a časově neomezená

5.2 Objednatel je oprávněn užít Informace tvořící obsah Služby výhradně pro svoji vlastní interní potřebu, jako konečný uživatel, bez práva jejich dalšího šíření, není-li Smlouvou sjednáno jinak.

5.3 Porušení licenčních podmínek uvedených v čl. 5 je považováno za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem. Poskytovatel je v takovém případě oprávněně od Smlouvy bez dalšího odstoupit

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cenu tvoří základní cena upravená o případné slevy nebo příplatky k základní ceně.

6.2. Způsob určení základní ceny

Základní cenou je cena za Službu uvedená v odst. 6.3 těchto Podmínek. Cena je stanovena za poskytování Služby v rozsahu vybraném při objednání ode dne objednání Služby.

6.3. Cena

Ceny jsou vždy uvedeny na stránkách, kde dochází k objednání jednotlivých služeb.

6.4. Platební podmínky

6.4.1. Cenu za Službu uhradí Objednatel Poskytovateli platební kartou nebo bankovním převodem na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Poskytovatelem a doručené Objednateli na Objednatelem uvedenou e-mailovou adresu. Poskytovatel je oprávněn vystavit a elektronicky odeslat fakturu (daňový doklad) na e-mailovou adresu Objednatele okamžikem uzavření smlouvy. Objednatel souhlasí se zasláním faktury v elektronické formě. Faktura je splatná ve lhůtě 14 dní od jejího doručení objednateli, není-li na faktuře uvedena splatnost delší. Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby na bankovní účet Poskytovatele.

6.4.2. Pro případ prodlení Objednatele se splněním svého peněžitého závazku vůči Poskytovateli, vyplývajícího ze Smlouvy sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.4.3. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči Poskytovateli o dobu delší než 15 kalendářních dnů, bude tato skutečnost považována za porušení smlouvy podstatným způsobem a Poskytovatel je oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

7. Práva, povinnosti a odpovědnost poskytovatele

7.1. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby Objednateli po dobu nezbytně nutnou k odstranění vzniklého problému v případech zneužití přístupových údajů ke Službě nebo narušení funkčnosti systému ze strany třetí osoby.

7.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za případnou újmu, která Objednateli vznikne v souvislosti s užíváním Služby, a to v rozsahu stanoveném v § 2894 a násl. Občanského zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.

7.3. Poskytovatel neodpovídá:

- za škody způsobené v důsledku neobjektivity původního zdroje použitého při zpracování Informací tvořících obsah Služby,

- za škody způsobené nesprávným použitím Informací u Objednatele,

- za škody způsobené vyšší mocí (např. živelní pohroma, teroristický čin, válečný stav, občanské nepokoje, trestný čin třetí osoby, stávka, rozhodnutí zakladatele, rozhodnutí státního orgánu),

- za škody vzniklé v důsledku překážek v on-line přenosu Informací od Poskytovatele k Objednateli, pokud Poskytovatel sám příčinu vzniku překážky nezpůsobil ani neovlivnil (např. v případech náhlých poruch přenosových zařízení, výpadku elektrického proudu apod.).

7.4. Kontaktní údaje Poskytovatele

Pro zajištění součinnosti při plnění Smlouvy jsou Objednateli k dispozici pracovníci Poskytovatele takto:

Úsek/Oddělení Dostupnost E-mail Telefon

Technická podpora Denně 8-22h podpora@ctk.cz +420 222 098 262

Obchodní úsek Po-Pá 8-16:30 obchodni@ctk.cz +420 222 098 263

Akademie Po-Pá 8-16:30 akademie@ctk.cz +420 222 098 458

8. Práva, povinnosti a odpovědnost Objednatele

8.1 Objednatel je povinen využívat Informace pouze v souladu s licenčními podmínkami.

8.2. Objednatel je povinen oznámit písemně Poskytovateli své kontaktní údaje (alespoň jednu e-mailovou adresu, případně číslo mobilního telefonu) určené pro předávání informací a pro zajištění součinnosti Poskytovatele při plnění Smlouvy a řešení případných problémů spojených s její realizací. Objednatel je povinen udržovat kontaktní údaje oznámené poskytovateli v aktuálním stavu.

9. Ochrana informací

9.1. Každá smluvní strana je povinna chránit obchodní tajemství, jakož i důvěrné údaje a sdělení získané od druhé smluvní strany v souvislosti s jednáním o Smlouvě nebo v souvislosti s jejím plněním, a není oprávněna takové informace sdělovat nebo zpřístupňovat třetím osobám bez zákonného důvodu.

Důvěrným údajem nebo sdělením není informace, kterou druhá strana již má nebo údaj či sdělení, které je běžně dostupné.

9.2. Povinnost uvedená v odst. 8.1 trvá i po ukončení Smlouvy.

10. Řešení sporů vyplývajících z podnikatelské činnosti

10.1. Jakékoli spory, vyplývající z podnikatelské činnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou, budou v případě, kdy se tyto nepodaří vyřešit mimosoudním jednáním smluvních stran, řešeny u věcně a místně příslušných soudů ČR. Uzavřením této Smlouvy smluvní strany v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád současně sjednávají, že místně příslušným soudem pro projednání případného soudního sporu v prvém stupni bude obecný soud Poskytovatele.

11. Trvání smlouvy

11.1. Smlouva uzavřená na základě těchto Podmínek se uzavírá na dobu určitou v délce stanovené objednávkou ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá okamžikem potvrzení objednávky Objednatele ze strany Poskytovatele.

11.2. Platnost smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána, nedojde-li k jejímu prodloužení za podmínek uvedených v odst. 11.3 této části Smlouvy.

11.3. Služba ČTK24 – Smluvní strany se dohodly, že pokud žádná ze smluvních stran nesdělí písemným oznámením (doručeným poštou nebo emailem) druhé smluvní straně nejpozději 1 den (24 hodin) před dnem, kterým má Smlouva uplynutím doby, na kterou byla sjednána skončit, že nemá zájem na prodloužení Smlouvy, prodlužuje se platnost Smlouvy automaticky o stejnou dobu, na kterou byla doba trvání Smlouvy sjednána. Toto ustanovení o automatickém prodloužení platí rovněž v případě již dříve prodloužené Smlouvy, a to opakovaně.

11.4. Smlouvu lze kdykoliv ukončit rovněž dohodou smluvních stran.

11.5. Odstoupit od Smlouvy může kterákoliv smluvní strana v zákonem stanovených případech a v případech stanovených v těchto Podmínkách.

11.6. Odstoupení od smlouvy je účinné s účinky odstoupení ke dni jeho doručení druhé smluvní straně.

11.7. Objednatel, který je spotřebitelem bere na vědomí, že s ohledem na charakter poskytované Služby nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, a to z důvodu uvedeného v § 1837 písm. a) a l) Občanského zákoníku.

11.8. Objednatel má právo smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v čl. 12- Změna obchodních podmínek.

11.9. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodu výpovědi či odstoupení od Smlouvy některou smluvní stranou za podmínek uvedených ve Smlouvě, resp. těchto Podmínkách vrátí Poskytovatel Objednateli poměrnou část Ceny zaplacené předem, a to v rozsahu odpovídajícímu neposkytnutému plnění.

12. Změna obchodních podmínek

12.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv s účinností od prvého dne kalendářního měsíce provést změnu těchto Podmínek.

12.2. O změně Podmínek vyrozumí Poskytovatel Objednatele ve lhůtě nejméně 30 dní před nabytím jejich účinnosti oznámením na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce. Změna Podmínek se nemůže dotknout již zaplaceného předplatného za Službu.

12.3. Objednatel je oprávněn změnu Podmínek odmítnout písemným oznámením Poskytovateli za současného vypovězení Smlouvy. V takovém případě skončí platnost smlouvy uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi Poskytovateli. Podmínkou účinnosti výpovědi z důvodu uvedených v tomto odstavci je, aby výpověď byla doručena Poskytovateli nejpozději posledním dnem měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti změny Podmínek.

13. Ostatní ujednání

13.1. Všude kdy tyto Podmínky vyžadují k jednání smluvní strany písemnou formu, je možno takové jednání učinit rovněž elektronickými prostředky za předpokladu, že je zřejmý obsah takového jednání a kdo jej učinil.

13.2. Je-li objednatel spotřebitelem, neuplatní se na něj ustanovení čl. 10 Podmínek.

13.3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2022

Česká tisková kancelář