Co je posláním ČTK a kdo ho definuje?

Poslání národní tiskové agentury je stavba složená z několika vrstev.

V našem prostředí je to tato pyramida:

1) jejím úhelným kamenem je Zákon o ČTK;

2) ten je rozpracován do motta, mise, vize a cíle agentury;

3) základem a další vrstvou stavby je Kodex, který shrnuje základní pravidla pro tvorbu zpravodajství, pro počínání zejména redaktorů (ale v některých ohledech všech zaměstnanců) ČTK a pro výklad veškerých dalších norem pro tvorbu zpravodajství až po úroveň ústních operativních pokynů.

4) ČTK až dosud zveřejňovala jen své motto, ostatní bylo považováno za dokumenty nikoli tajné, ale vnitřní. Kodex byl mnohokrát poskytnut odborníkům, studentům, pro ročníkové, bakalářské práce, knihy, takže přinejmenším v odborné veřejnosti je znám. Nyní jej tedy zveřejňujeme pro širokou veřejnost.

Zákon o ČTK (517/1992Sb.) stanoví v paragrafu 2 poslání agentury takto:
(1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.
(2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.
(3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.

Mottem a nejvyššími hodnotami ČTK jsou: Spolehlivost, rychlost, nezávislost.

Vizí pro ČTK je být hospodářsky soběstačnou, inovativní, technicky vyspělou agenturou se spolehlivým, důvěryhodným, rychlým, nezávislým, ověřeným, věcným, multimediálním, kvalitním zpravodajstvím a službami, které pružně reagují na potřeby klientů a společnosti.

Naší misí je poskytovat důležité objektivní informace agenturním klientům a veřejnosti a uchovávat je.

Naším cílem je poskytovat takové služby, aby klienti považovali ČTK za součást svých zpravodajských redakcí a informačních pracovišť, a současně být kronikou dění v České republice a ve světě.

Kodex ČTK zní:

Zpravodajství ČTK je nezávislé a nestranné.

Zpravodajstvím se rozumí veškerá produkce redakcí ČTK, tedy zejména textové zprávy, fotografie,  infografika, zvuky, videa, databáze, web České noviny. Zpravodajstvím ČTK nejsou speciální služby, které nejsou produkcí redakcí ČTK, jako je služba šíření tiskových sdělení Protext nebo reklamní pozice na webech ČTK či v aplikacích ČTK. Uživatelům musí být zřejmé, že v těchto případech nejde o zpravodajství ČTK. Komerční sdělení, která jsou v rozporu s činností ČTK nebo se zákonem, ČTK nezveřejní.

Všichni zpravodajové, fotoreportéři, redaktoři a externí spolupracovníci odpovídají za objektivitu každé informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu.

Každá zpráva ČTK musí být ověřená.

Ve svých zprávách ČTK důsledně uvádí zdroj informací.

Anonymní zdroje ČTK využívá jen v případě, že informaci nelze získat otevřenou cestou a že tato informace je podstatná pro zprávu. Anonymní zdroj nesmí být zdrojem názoru, obvinění nebo spekulace.

Redaktoři ČTK v souladu se zákonem chrání důvěrné zdroje informací. Jejich identitu jsou povinni sdělit pouze svým nadřízeným.

Žádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí ČTK není povolen (netýká se metadat). Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstižnější sdělení citované strany.

Ve zprávách o střetu názorů ČTK zásadně referuje o stanoviscích všech zúčastněných stran, ale současně se brání zneužívání tohoto pravidla okrajovými skupinami.

Redaktoři ČTK respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je možné učinit s ohledem na veřejný zájem a jen po předchozím schválení šéfredaktorem.

Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat osobnostní práva, kontext a předpokládané užití (například na webech dostupných dětem).

Zprávy nesmějí být ovlivněny soukromými nebo obchodními zájmy redaktorů. Redaktoři ČTK nesmějí bez souhlasu nadřízených zařazovat do zpravodajství informace, jež se týkají jejich osoby, jejich ekonomických zájmů nebo jejich nejbližšího okolí.

O konfliktu zájmů nebo možném konfliktu zájmů jsou redaktoři povinni okamžitě informovat svého přímého nadřízeného a šéfredaktora a řídit se jejich pokyny. Mezi opatření ze strany ČTK může být i dočasné převedení na jinou, stejně kvalifikovanou a honorovanou redakční práci. Bez informování a souhlasu šéfredaktora nesmějí krýt akce, u nichž hrozí podezření z podjatosti, ani se podílet na rozhodování o způsobu jejich krytí či následném zpracování takových informaci.

Zpravodajové a redaktoři ČTK nesmějí využívat informace o finančních záležitostech, které získali s předstihem před všeobecným zveřejněním, a nesmějí je předat jiným.

Zpravodajové a redaktoři ČTK dodržují presumpci neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka. Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na ochranu své identity (zejména jmen a podob), pokud nejsou významnými osobami. Identita dětí a nezletilých je v souvislosti s trestnými činy ve zpravodajství odhalena jen, pokud to je v jejich zájmu (například policejní pátrání po pohřešovaných).

Zmínek o rase, barvě pleti, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci nebo jakékoli tělesné nebo duševní chorobě osoby se ČTK vystříhá, pokud nejsou v přímém vztahu k obsahu zprávy.

Přijímání a poskytování výhod jakéhokoli druhu, které by mohlo ovlivnit nezávislost zpravodajství, je zakázáno. Jakékoli pozvání, sponzoring nebo výjimečný dar lze přijmout jen s předchozím výslovným souhlasem šéfredaktora.

Činnost pro jiná média podléhá souhlasu šéfredaktora.

Zaměstnanci ČTK nevyvíjejí politickou činnost a další aktivity, které by mohly ohrozit pověst nestrannosti agentury. To se týká i zveřejňování názorů a postojů na internetu, včetně sociálních sítí.

Pokud takovou činnost vyvíjejí členové rodiny nebo osoby blízké podle definice Občanského zákoníku, je každý zpravodaj a redaktor ČTK povinen o tom informovat šéfredaktora, který rozhodne o dalších krocích.

Činnost pro zpravodajské služby je zakázána.

Zásady pro používání nástrojů AI ve zpravodajství ČTK:

1. Zodpovědnost za zpravodajský obsah nelze přenášet na AI, je za něj vždy zodpovědný člověk (autor/editor a vedení redakce).

2. Nástroje AI mohou při správném zadání pomáhat se zrychlením příprav, vylepšením obsahu, stylistickým přeformulováním či zkrácením textů. Pokud je k těmto úlohám použijeme, musíme znovu zkontrolovat faktickou správnost upraveného textu.

3. Nástroje AI ve stávající verzi nejsou spolehlivým zdrojem informací, jsou tedy nevhodné pro rešeršní činnost. Proto je k ní nepoužíváme. Pokud je k takovému úkonu použijeme, je potřeba každý fakt zkontrolovat z jiného zdroje.

4. Všem redakčním pracovníkům ČTK se doporučuje seznamovat se s těmito nástroji, testovat možnosti jejich využití, sdílet zkušenosti.

5. Vítané jsou všechny nápady na bezpečné používání nástrojů generativní AI, které by mohly ulehčit či do jisté míry eliminovat rutinní práci.

6. Při testování je zapotřebí mít na paměti, že veřejně přístupné nástroje všechny pokusy využívají k dalšímu trénování. Je proto zakázáno zadávat do těchto systémů citlivá firemní či osobní data třetích stran. Tedy například ani cizí e-maily s vizitkami (telefonními čísly), pakliže nejde o TZ určené ke zveřejnění.

7. Mějte na paměti, že AI mohou použít i jiné zdroje informací. Pokud víme, že AI byla použita například ve výzkumu, o kterém píšeme, je třeba to vždy uvést v článku. Vhodné je získat i dodatečné informace o způsobu použití AI doplňujícím dotazem.

8. Nástroje generativní AI nepoužíváme ke generování obrazových materiálů pro účely zpravodajství (např. ilustrační foto).

9. Základním dokumentem pro tvorbu zpravodajského obsahu ČTK jsou Kodex ČTK a Zásady pro tvorbu zpravodajství ČTK.

10. Vývoj nástrojů AI je velmi rychlý, pravidla pro práci s nimi bude proto ČTK aktualizovat.