Nejbližší veřejné jednání rady

26. října 2021 od 13:30 hod

ČTK • Opletalova 5, Praha 1

Složení Rady ČTK

placeholder

Bc. DAVID SOUKUP

předseda

placeholder

PhDr. JAROSLAVA WENIGEROVÁ

místopředsedkyně

placeholder

Mgr. JANA GÁBOROVÁ

místopředsedkyně

placeholder

doc. Mgr. PETR ŽANTOVSKÝ, Ph.D.

placeholder

JUDr. PAVEL FOLTÁN

placeholder

Ing. ANGELIKA BAZALOVÁ

placeholder

ALEŠ MAREČEK

Právní postavení Rady ČTK

Postavení Rady ČTK je dáno §4-8 zákona o České tiskové kanceláři. Jedná se o sedmičlenný orgán, zřízený zákonem pro uplatňování práva veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Do jeho působnosti patří především dohled nad důsledným plněním poslání ČTK, kterým je, jak uvedeno výše, poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. K této kompetenci patří také rozhodování o stížnostech, týkajících se činnosti tiskové kanceláře. Rada dále plní úkoly vyplývající z podstaty její existence jako dozorčího orgánu svého druhu. Jmenuje a odvolává generálního ředitele, rozhoduje o stížnostech, které jsou na něj podány, schvaluje rozpočet a závěrečný účet a na návrh generálního ředitele schvaluje Statut agentury. V případě, že jsou ČTK poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, kontroluje Rada ČTK jejich využití.

Členové Rady ČTK jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Jsou sněmovně odpovědni ze své činnosti a sněmovna rovněž rozhoduje o výši odměny, která za výkon této veřejné funkce členům rady přísluší. Financování činnosti Rady ČTK jde plně k tíži tiskové kanceláře. Poslanecké sněmovně předkládá rada každoročně zprávu o činnosti a hospodaření ČTK.

Člen Rady ČTK má poměrně přesně a přísně vymezenu neslučitelnost některých činností s výkonem funkce. Nesmí být poslancem, ministrem nebo náměstkem ministra, nesmí mít žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve prospěch politické strany, čímž má být zajištěna jeho politická nezávislost. Jeho nezávislost odborná je zajišťována zákazem členství v orgánech společností, provozujících hromadné sdělovací prostředky, člen rady ani osoba jemu blízká nesmí mít žádný zájem na provozování hromadného sdělovacího prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovně právním vztahem.

Poslanecká sněmovna odvolá jednotlivého člena Rady ČTK např. v případě, že dojde k porušení výše popsané neslučitelnosti. Radu jako celek potom může odvolat, nedbá-li tato poslání tiskové kanceláře, zanedbá-li svou povinnost jmenovat či odvolat ředitele a neschválí-li rozpočet nebo závěrečný účet. Současně může být Rada ČTK odvolána, pokud nepředloží sněmovně výroční zprávu nebo pokud sněmovna během šesti měsíců opakovaně konstatuje, že tisková kancelář neposkytuje objektivní a všestranné informace.

Pokračovat