Nejbližší veřejné jednání rady

16. října 2023 ve 13:00 hodin

Česká tisková kancelář • Opletalova 919/5, Praha 1

Složení Rady ČTK

placeholder

Bc. DAVID SOUKUP

předseda

soukup@ctk.cz

placeholder

PhDr. JAROSLAVA WENIGEROVÁ

místopředsedkyně

placeholder

Mgr. JANA GÁBOROVÁ

místopředsedkyně

gaborova@ctk.cz

placeholder

Ing. ANGELIKA BAZALOVÁ

bazalova@ctk.cz

placeholder

ALEŠ MAREČEK

marecek@ctk.cz

placeholder

PhDr. JAKUB KONČELÍK, Ph.D.

koncelik@fsv.cuni.cz

placeholder

PhDr. DANIEL KORTE

korte@ctk.cz

Právní postavení Rady ČTK

Postavení Rady ČTK je dáno §4-8 zákona o České tiskové kanceláři. Jedná se o sedmičlenný orgán, zřízený zákonem pro uplatňování práva veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Do jeho působnosti patří především dohled nad důsledným plněním poslání ČTK, kterým je, jak uvedeno výše, poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. K této kompetenci patří také rozhodování o stížnostech, týkajících se činnosti tiskové kanceláře. Rada dále plní úkoly vyplývající z podstaty její existence jako dozorčího orgánu svého druhu. Jmenuje a odvolává generálního ředitele, rozhoduje o stížnostech, které jsou na něj podány, schvaluje rozpočet a závěrečný účet a na návrh generálního ředitele schvaluje Statut agentury. V případě, že jsou ČTK poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, kontroluje Rada ČTK jejich využití.

Členové Rady ČTK jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Jsou sněmovně odpovědni ze své činnosti a sněmovna rovněž rozhoduje o výši odměny, která za výkon této veřejné funkce členům rady přísluší. Financování činnosti Rady ČTK jde plně k tíži tiskové kanceláře. Poslanecké sněmovně předkládá rada každoročně zprávu o činnosti a hospodaření ČTK.

Člen Rady ČTK má poměrně přesně a přísně vymezenu neslučitelnost některých činností s výkonem funkce. Nesmí být poslancem, ministrem nebo náměstkem ministra, nesmí mít žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve prospěch politické strany, čímž má být zajištěna jeho politická nezávislost. Jeho nezávislost odborná je zajišťována zákazem členství v orgánech společností, provozujících hromadné sdělovací prostředky, člen rady ani osoba jemu blízká nesmí mít žádný zájem na provozování hromadného sdělovacího prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovně právním vztahem.

Poslanecká sněmovna odvolá jednotlivého člena Rady ČTK např. v případě, že dojde k porušení výše popsané neslučitelnosti. Radu jako celek potom může odvolat, nedbá-li tato poslání tiskové kanceláře, zanedbá-li svou povinnost jmenovat či odvolat ředitele a neschválí-li rozpočet nebo závěrečný účet. Současně může být Rada ČTK odvolána, pokud nepředloží sněmovně výroční zprávu nebo pokud sněmovna během šesti měsíců opakovaně konstatuje, že tisková kancelář neposkytuje objektivní a všestranné informace.

Pokračovat