149. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 20. července 2020

Místo konání: Česká tisková kancelář, Opletalova 5, Praha 1
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Pavel Foltán, Aleš Mareček
Omluven: Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Účast členů na zasedáních Rady ČTK
2) Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal nového člena Rady p. Aleše Marečka. Seznámil přítomné členy s návrhem programu zasedání. Rada program jednomyslně schválila.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 42/2020

Účast členů na zasedáních Rady ČTK
Angelika Bazalová vyzvala členy Rady, aby se pravidelně zúčastňovali zasedání a setrvávali na zasedáních do jejich konce. Navrhla zveřejnit na webových stránkách Rady přehlednou tabulku s docházkou členů Rady na zasedání.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová navrhla, aby se předem stanovené termíny zasedání neměnily a členové, kteří se nemohou z vážných důvodů zúčastnit zasedání se předem omluvili.
P. Foltán požadoval předložit návrh tabulky o účasti na zasedáních Rady.
Místopředsedkyně J. Gáborová sdělila, že si takovou tabulku umí představit a podle jejího názoru není nutné ji předem připravovat a projednávat.
A. Bazalová představila členům návrh tabulky.
A. Mareček navrhl hlasovat o tom, zda Rada souhlasí se zveřejněním tabulky o docházce členů Rady. Rada většinově schválila zveřejnění tabulky.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 43/2020.
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Na příštím zasedání bude Radě předložen návrh tabulky k docházce členů Rady na zasedání.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 44/2020.
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Místopředsedkyně J. Wenigerová navrhla přerušit jednání na 15 minut, aby členové Rady měli prostor zklidnit své emoce a bylo možné nerušeně pokračovat v jednání.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 45/2020.
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

P. Foltán po této části opustil zasedání s prohlášením, že hlasuje per rollam o všech dalších projednávaných bodech „proti“ a ke všem usnesením předloží rozdílná stanoviska.

Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK
V úvodu projednávání dalšího bodu vyjádřil člen Rady A. Mareček své překvapení nad průběhem jednání a dotázal se, zda je možné předkládat stanoviska k bodům, jejichž projednávání se příslušný člen Rady nezúčastní. Zároveň poukázal na znění 6. bodu Etického kodexu Rady, o principu kolegiality mezi členy Rady.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová konstatovala, že podle platného Jednacího řádu Rady, může podávat rozdílná stanoviska k usnesením Rady pouze přítomný člen Rady.
Předseda Rady D. Soukup navrhl, aby každý člen Rady měl možnost vystoupit k projednávanému tématu po dobu 3 minut s možností prodloužení o další 3 minuty. Do příštího zasedání předseda Rady připraví v tomto smyslu návrh změny Jednacího řádu Rady ČTK.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 46/2020.

Pošta, stížnosti
Rada obdržela 15. července stížnost platformy Paměť města k článku Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak, který ČTK vydala dne 9.7. 2020. Generální ředitel ČTK Jiří Majstr předloží své stanovisko Radě k projednání v termínu do příštího zasedání Rady.

Monitoring zpravodajství
Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k brexitu a k výročí konce 2. světové války. Monitoring uvedeného zpravodajství bude pokračovat do odvolání.

Aktuální stav v ČTK
• Zpravodajství se věnuje summitu EU, J. Majstr vyzdvihl práci zpravodaje ČTK.
• Zpravodajství se rovněž zaměřuje na situaci v Hongkongu, očekává se oživení brexitového zpravodajství.
• Z domácího zpravodajství se ČTK věnuje železničním nehodám, zasedání bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje ke koronavirové situaci v kraji.
• Digitalizace fotobanky ČTK pokračuje podle harmonogramu.
• Dokončují se stavební práce ve vedlejší budově.
• V ČTK nikdo neonemocněl covid – 19.

Členka Rady A. Bazalová požádala, aby ČTK ve svém zpravodajství nezaměňovala pojmy počtu pozitivně testovaných na covid-19 a počtu nakažených nemocí covid-19.
GŘ ČTK J. Majstr tuto informaci přislíbil prověřit.

Různé
GŘ ČTK J. Majstr navrhl členům Rady spojit příští zasedání s prohlídkou prostor ČTK ve Štěrboholech a v Žirovnické ulici. Prohlídka proběhne po zasedání Rady, srpnové zasedání Rady bude zahájeno již ve 13.00 hod.
Angelika Bazalová navrhla, aby se termíny konání dalších zasedání Rady vždy projednávaly až na konci zasedání.

Návrh programu 150. zasedání:
1. Pravidla diskuze na zasedáních Rady a změna Jednacího řádu Rady ČTK
2. Zveřejnění účasti na zasedáních Rady
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 150. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 31. 8. 2020 ve 13.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 30.07.2020