146. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 27. dubna 2020

Místo konání: Zasedání proběhlo formou videokonference
Přítomni: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Michaela Marksová, Angelika Bazalová, Jana Gáborová, Petr Žantovský
Omluven: Pavel Foltán
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Monitoring zpravodajství
3) Digitalizace fotoarchívu
4) Aktuální stav v ČTK
5) Různé


Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup uvedl, že se s ohledem na trvající nouzový stav v ČR v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, rozhodl svolat i dubnové zasedání formou videokonference. Rada většinově schválila konání 146. zasedání Rady formou videokonference.
https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php
Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení č. 23/2020
(jeden hlas formou náhradního hlasování)


Předseda Rady seznámil členy Rady s návrhem programu zasedání. Rada program zasedání většinově schválila.
Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení č.24/2020
(jeden hlas formou náhradního hlasování)


Předseda Rady konstatoval, že Rada za uplynulý měsíc neobdržela žádné stížnosti a žádnou poštu.

Rada aktuálně sleduje formou monitoringu zpravodajství ČTK o koronaviru.

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr informoval Radu o obnovení prací na digitalizaci fotoarchívu ČTK v Národní knihovně. Digitalizace popisových knih v ČTK probíhá bez přerušení.

Rada tyto pozitivní zprávy velmi uvítala.


GŘ ČTK J. Majstr seznámil Radu s aktuálním stavem v ČTK:

  • ČTK nemá k dnešnímu dni žádného zaměstnance, který onemocněl nemocí Covid-19 nebo by byl v karanténě. Během následujícího víkendu proběhne generální úklid a ozonizace prostor v budově ČTK, aby se zaměstnanci mohli postupně vracet do redakcí a kanceláří.
  • Zpravodajství se dlouhodobě věnuje zejména domácím a zahraničním informacím o koronaviru.
  • GŘ ČTK J. Majstr uvedl, že informoval pracovníky ČTK o poděkování Rady všem jejím zaměstnancům za vynakládané úsilí v období koronavirové pandemie, příslušné usnesení Rady je vyvěšené na intranetu ČTK.
  • Fotografie Romana Vondrouše byla podle Czech Press Photo vyhlášena novinářskou fotografií měsíce března.
  • Auditorská společnost aktuálně schvaluje účetní uzávěrku ČTK za rok 2019.
  • Probíhají práce na dokončení výroční zprávy ČTK za rok 2019, kterou GŘ ČTK J. Majstr předloží ke schválení Radě ČTK.
  • GŘ ČTK J. Majstr dále informoval, že Policie ČR ukončila vyšetřování kyberútoku na ČTK z roku 2016.
  • Stavební práce v okolí budovy ČTK pokračují.

Předseda Rady D. Soukup požádal GŘ ČTK o informaci o ekonomických dopadech koronavirové krize na ČTK.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová jménem celé Rady znovu v této náročné době ocenila a poděkovala za práci všem redaktorům a dalším zaměstnancům ČTK.


Různé:
Člen Rady P. Žantovský požádal o zařazení bodu Projednání právní analýzy Etického kodexu Rady ČTK (materiál P. Žantovského ze dne 25. března 2020) na program květnového zasedání Rady a zároveň požádal předsedu Rady, aby zajistil nezávislé právní stanovisko k výše uvedenému materiálu.
Rada hlasovala o protinávrhu členky Rady A. Bazalové projednat tuto analýzu bez předchozího právního stanoviska.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č.25/2020

Předseda Rady D. Soukup seznámil členy Rady se stanoviskem P. Foltána, který nepovažuje videokonferenci za řádnou formu zasedání Rady ČTK a ze zasedání se omluvil.
Předseda Rady D. Soukup konstatoval, že v souladu s Jednacím řádem Rady ČTK nelze bez účasti na zasedání předložit rozdílná stanoviska k přijatým usnesením Rady.
Členka Rady A. Bazalová požádala ostatní členy, aby se zdrželi zasílání mailové korespondence v pozdních nočních hodinách.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová označila emaily člena Rady P. Foltána za zmatečné a nesrozumitelné.
Proti tomu se ohradil člen Rady P. Žantovský a vyzval ostatní členy Rady, aby v souladu s Etickým kodexem Rady ČTK nenálepkovali nepřítomné kolegy.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová vysvětlila, že jejím záměrem není vyvolávat spory, pouze považuje emailové zprávy člena Rady P. Foltána za nesrozumitelné.Návrh programu na 147. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Právní analýza Etického kodexu Rady ČTK (podklad P. Žantovského)
3. Monitoring zpravodajství
4. Digitalizace fotoarchívu ČTK
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 147. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 25. 5. 2020 od 14.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 06.05.2020