Preambule

Rada České tiskové kanceláře /dále jen „Rada“/ je ze zákona orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Dbá na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře, které spočívá v poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.

Podle § 7 zákona ČNR č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, Rada přijala tento

JEDNACÍ ŘÁD

HLAVA PRVNÍ

Článek I

Základní ustanovení

/1/ Jednací řád je základním dokumentem, kterým se řídí činnost Rady a kterým se stanoví zejména pravidla pro jednání, rozhodování a volby v Radě.

/2/ Nastanou-li okolnosti, které nejsou předvídány tímto jednacím řádem, rozhodne Rada o způsobu a postupu svého jednání. Při takovém rozhodování Rada použije přiměřeně ustanovení tohoto jednacího řádu.

Článek II

Sídlo

Sídlem Rady je Praha.

Článek III

Působnost Rady

Do působnosti Rady náleží:

a) dbát na důsledné plnění poslání České tiskové kanceláře (dále jen “ČTK”),

b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele ČTK,

c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet (výroční zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky) ČTK,

d) schvalovat na návrh ředitele Statut ČTK, který zejména upraví organizační členění,

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele ČTK,

f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti ČTK,

g) dohlížet na využití účelových dotací,

h) volit a odvolávat předsedu a místopředsedy Rady,

i) schvalovat svůj vlastní rozpočet, který je součástí rozpočtu ČTK,

j) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK a se svým stanoviskem a vlastní zprávou o činnosti Rady ji předkládat Poslanecké sněmovně.

Článek IV

Členství v Radě

/1/ Členství v Radě vzniká zvolením Poslaneckou sněmovnou. Funkční období člena Rady je pět let.

/2/ Členství v Radě je veřejnou funkcí. Člen Rady musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastoupit; to nebrání náhradnímu hlasování člena Rady podle čl. XI odst. 5 tohoto jednacího řádu. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu neveřejných jednání Rady, jakož i o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním funkce a které požívají ochrany podle právních předpisů. Při styku s veřejností jsou vázáni usneseními Rady.

/3/ Členům Rady přísluší za jejich činnost odměna.

/4/ Členství v Radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) odstoupením z funkce,

c) odvoláním z funkce Poslaneckou sněmovnou,

d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,

e) úmrtím.

Článek V

Poskytování informací

/1/ Rada poskytuje veřejnosti průběžné informace o svém poslání a své činnosti prostřednictvím samostatné WWW stránky, která je součástí WWW stránek ČTK.

/2/ Jednou ročně předkládá Poslanecké sněmovně a jejím prostřednictvím veřejnosti výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK a zprávu o činnosti Rady ČTK.

/3/ Rada zveřejňuje pravidelně po svém zasedání zápis obsahující usnesení, která byla přijata.

/4/ Rada přenáší svá pravidelná zasedání online (zvukem i obrazem) na webu ČTK. Jednání, z nichž je vyloučena veřejnost, nepřenáší.

HLAVA DRUHÁ

Článek VI

Orgány Rady

Orgány Rady jsou předseda a místopředsedové Rady. Pro řešení dílčích odborných problémů může Rada vytvářet stálé nebo příležitostné komise.

Článek VII

Předseda a místopředsedové Rady

/1/ Předseda

a) zastupuje Radu navenek a obrací se jejím jménem na generálního ředitele ČTK,

b) svolává a řídí zasedání Rady,

c) navrhuje program jednání Rady,

d) řídí činnost Rady a pověřuje její členy konkrétními úkoly,

e) řídí sekretariát Rady,

f) je tiskovým mluvčím Rady.

/2/ Nemůže-li předseda Rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho v plném rozsahu ve funkci nejstarší z místopředsedů Rady; nemůže-li ani ten plnit své úkoly nebo vzdá-li zastupování, zastupuje předsedu následující věkově nejstarší místopředseda. Není-li již dalšího místopředsedy, zastupuje předsedu za stejných podmínek nejstarší člen Rady, popřípadě následující nejstarší člen Rady. Totéž platí pro období, kdy funkce předsedy Rady není obsazena.

/3/ Na základě rozhodnutí Rady může dojít k rozdělení činnosti mezi předsedu a místopředsedy a ti jsou pak odpovědni Radě za plnění jednotlivých činností v rozsahu svých zmocnění.

/4/ Předseda a místopředsedové se scházejí podle potřeby v době mezi zasedáními Rady na pracovním jednání. Předmětem jednání je zejména příprava zasedání Rady.

Článek VIII

Volba orgánů Rady

/1/ Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni tajným hlasováním.

/2/ Navržení kandidáti musí se svou kandidaturou projevit souhlas.

/3/ Hlasování se účastní i navržení kandidáti.

/4/ Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech zvolených členů Rady.

/5/ Volen je nejprve předseda Rady. Při jeho volbě a do jeho zvolení řídí zasedání nejstarší z těch členů Rady, kteří nejsou na tuto funkci kandidováni. Po svém zvolení se předseda ujímá funkce a dále řídí zasedání Rady. V případě, že zvolen nebude, volba se opakuje.

/6/ Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V případě, že je do stejné funkce zvolen člen rady opětovně, jeho další mandát se počítá od data skončení mandátu předešlého. V průběhu funkčního období mohou být předseda i místopředsedové odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-li se pro odvolání nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady. Své funkce se mohou rovněž vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla Rady.

Článek IX

Sekretariát Rady

/1/ K zajištění svého chodu a činnosti Rada zřizuje sekretariát.

/2/ Za činnost sekretariátu odpovídá tajemník, přijímaný na základě rozhodnutí Rady, který je odpovědný ze své činnosti Radě a řízen předsedou nebo místopředsedou Rady.

/3/ Tajemník organizačně zabezpečuje zasedání Rady, obstarává a zpracovává na základě pokynu předsedy nebo místopředsedy podklady pro zasedání Rady a odpovídá za vedení administrativy Rady. Podrobný obsah a rozsah činnosti tajemníka stanoví popis práce, který je přílohou jeho pracovní smlouvy.

/4/ S tajemníkem a popřípadě i s dalšími zaměstnanci sekretariátu uzavírá pracovní smlouvu ředitel ČTK na základě návrhu Rady. Součástí návrhu jsou i platové podmínky.

/5/ Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu Rady z prostředků ČTK.

HLAVA TŘETÍ

Článek X

Zasedání Rady

/1/ Rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

/2/ Místem zasedání Rady je Praha. Rada se může podle své potřeby dohodnut na jiném místě zasedání. Ve výjimečných případech (např. nouzový stav) může být Rada konána formou telekonference či videokonference.

/3/ Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání, požádají-li o to nejméně tři členové Rady, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně nebo elektronicky a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

/4/ Zasedání Rady jsou veřejná, Rada však může kdykoliv odsouhlasit vyloučení veřejnosti z jednotlivého zasedání nebo jeho části. Projednávání výroční zprávy je vždy veřejné, projednávání aktuálních ekonomických otázek je vždy neveřejné.

/5/ Generální ředitel ČTK /dále jen „ředitel ČTK“/ nebo jím určený zástupce má právo zúčastňovat se zasedání Rady. Ředitel ČTK není oprávněn hlasovat. Rada může vyloučit ředitele ČTK ze všech projednávaných bodů zasedání, které se týkají jeho odvolání, případně výběru ředitele ČTK. Ředitel ČTK se dostaví na zasedání Rady na základě jejího usnesení nebo výzvy předsedy Rady.

Článek XI

Průběh zasedání

/1/ Průběh zasedání řídí zpravidla předseda nebo jeden z místopředsedů podle programu schváleného Radou. Každý člen Rady a ředitel ČTK má právo podávat návrhy na změnu či doplnění programu zasedání, návrhy usnesení Rady, jakož i pozměňovací návrhy.

/2/ Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny zákonného počtu svých členů.

/3/ Rada přijímá rozhodnutí formou usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech zvolených členů. To neplatí pro odvolávání ředitele ČTK.

/4/ Rada hlasuje o návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. O pozměňovacích návrzích hlasuje vždy v opačném pořadí, než ve kterém byly podány. Na žádost člena Rady se o části návrhu usnesení hlasuje odděleně.

/5/ Nemůže-li se člen Rady z vážných důvodů osobně zúčastnit hlasování v Radě, může tak učinit písemně, elektronickou poštou nebo telefonickým sdělením sekretariátu Rady /dále jen „náhradní hlasování“/. Vůle projevená prostřednictvím náhradního hlasování musí být doručená na zasedání Rady, na němž se o věci rozhoduje. Při jmenování a odvolávání předsedy, místopředsedů Rady a ředitele ČTK je náhradní hlasování vyloučeno.

/6/ Člen Rady je povinen oznámit případný střet zájmů či podjatost týkající se jeho samotného, jeho rodinného příslušníka. Tuto skutečnost je povinen oznámit před projednáváním příslušné věci či stížnosti.

/7/ O průběhu zasedání Rady se pořizuje zápis, který obsahuje přehled přijatých usnesení Rady. Návrh zápisu zašle tajemník Rady elektronicky všem členům Rady k připomínkám nejpozději do 5 dnů od příslušného zasedání. Členové Rady mohou požádat o úpravu zápisu do 5 dnů ode dne, kdy jim byl návrh zápisu zaslán. Předseda Rady nebo předsedající příslušného zasedání je povinen upravit zápis na návrh kteréhokoliv člena Rady, pokud o takovou úpravu požádá většina členů, kteří se příslušného zasedání Rady zúčastnili. V případě, že na zasedání Rady byl sudý počet členů, stačí ke změně zápisu shodný požadavek poloviny z nich. Zápis vyhotovuje tajemník. Zápis ověřuje svým podpisem předsedající nebo jeden z členů Rady, přítomných na zasedání. Kopii obdrží všichni členové Rady a ředitel ČTK nejpozději do 2 týdnů od zasedání Rady. Ve stejné lhůtě bude zápis zveřejněn na webových stránkách Rady. Originál zápisu včetně prezenční listiny se uloží v sekretariátu Rady.

/8/ Člen Rady má právo uvést do zápisu ze zasedání své rozdílné stanovisko k některému z usnesení, které Rada na příslušném zasedání přijala. Znění rozdílného stanoviska nepodléhá schvalování Radou. Rozhodnutí vyjádřit rozdílné stanovisko a důvod jeho podání musejí přítomní členové Rady oznámit nejpozději do ukončení příslušného zasedání Rady a písemně nebo elektronicky toto stanovisko předložit nejpozději do tří dnů od skončení příslušného zasedání Rady. Písemné stanovisko musí být v souladu s ústně vyjádřeným zdůvodněním. Stanovisko, včetně jména člena Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání.

/9/ Rada může na svém zasedání umožnit časově omezené vystoupení i nečlenům Rady. Slovo uděluje a odebírá předsedající. Předsedající může po napomenutí vykázat z jednacích prostor osobu či osoby, které narušují veřejné jednání nebo nerespektují jeho pokyny.

/10/ Rada může prostřednictvím předsedy na své zasedání přizvat podle potřeby hosty, experty a poradce bez práva na zasedání hlasovat. O jejich přizvání rozhoduje Rada usnesením.

HLAVA ČTVRTÁ

Článek XII

Volba a odvolání ředitele ČTK

/1/ Ředitel ČTK je jmenován na základě výběrového řízení, nerozhodne-li Rada jinak.

/2/ Pro výběrové řízení, které má pro Radu informativní a doporučující charakter, stanoví Rada podmínky, s jejichž obsahem seznámí přiměřeným způsobem veřejnost.

/3/ Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je vždy zásadně předložení životopisu a profesní praxe, předložení výpisu z rejstříku trestů a lustračního osvědčení a předložení koncepce činnosti ČTK pro následující období; povinnost předložit lustrační osvědčení se nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

/4/ Součástí oznámení o vyhlášení výběrového řízení je datum uzávěrky přihlášek k výběrovému řízení. O zařazení přihlášky do výběrového řízení rozhoduje datum podání přihlášky v sídle Rady nebo prostřednictvím pošty. Na přihlášky, které Rada obdrží po stanoveném datu, nebude brán zřetel a hledí se na takovou přihlášku, jako by nebyla podána.

/5/ Koncepce činnosti ČTK budou po jmenování ředitele ČTK zveřejněny na stránkách Rady; koncepce neúspěšných kandidátů jen s jejich výslovným svolením.

/6/ Ředitel je jmenován na základě výsledků tajného hlasování, vysloví-li se pro jeho jmenování alespoň nadpoloviční většina zákonného počtu členů Rady. Podrobnější způsob volby bude stanoven ve volebním řádu, který přijme Rada před zahájením jednání o volbě ředitele ČTK.

/7/ Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň pět členů Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.

HLAVA PÁTÁ

Článek XIII

Účinnost

/1/ Tento řád nabývá účinnosti dnem 30. 3. 2020.

/2/ Tímto řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu ze dne 17. prosince 2018 ve znění pozdějších změn a doplňků.

David Soukup, předseda Rady ČTK