Etický kodex Rady České tiskové kanceláře má podobu nezávazného dokumentu. Jeho dodržování je dobrovolné, je však výrazem přihlášení se k určité kultuře konání a jednání.

1. Člen Rady ČTK se při své činnosti v Radě zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým, tzn. jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu jemu samotnému.

2. V případě, že bude Rada projednávat věc dotýkající se jakýmkoliv způsobem člena Rady či jeho rodinného příslušníka, oznámí tuto skutečnost před projednáváním příslušné věci – stížnosti.

3. Za střet osobního a veřejného zájmu zájmů jsou považovány zejména tyto situace:

  • pokud se sám účastní/podílí na akci, na niž vznáší (nebo je vznášena) stížnost či o ní rozhoduje
  • pokud má ekonomické zájmy v předmětu stížnosti.

4. Člen Rady jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně.

5. Člen Rady se zdrží publikování a šíření nepravdivých informací v médiích a na veřejnosti o rozhodnutích či o činnosti Rady, nevyjadřuje se hanlivě v médiích.

6. Ctí zásady kolegiality a spolupráce s ostatními členy.