Usnesení Rady ČTK č. 3/2001

z 57. zasedání, konaného dne 8.3.2001

Rada ČTK stanovuje generálnímu řediteli JUDr. Milanu Stibralovi roční odměnu formou příslibu ze mzdových nákladů organizace za následujících podmínek:

1. při dodržení nebo překročení kladného rozpočtu - 10% hrubé mzdy

2. jako podíl na zisku po zdanění - 1% zisku po zdanění

Tato pravidla se poprvé uplatní pro zdaňovací období roku 2000.
Odměna bude vyplacena 1x ročně na základě roční závěrky ověřené auditorem.

Hlasování: jednomyslně

PhDr. Martin P ř i b á ň

předseda Rady ČTK

Praha, 8.3.2001

Zveřejněno: 08.03.2001