123. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 9. května 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: Vladimír Cisár
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Došlá pošta: -

Odeslaná pošta: -

Schválený program:
1. Pošta, stížnosti
2. Organizační záležitosti Rady ČTK
3. Digitalizace fotoarchivu
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) Miroslav Augustin přivítal členy Rady a zahájil zasedání.

Rada projednala stížnost p. Milana Petáka, ve které p. Peták žádal ČTK o vymazání svých fotografií z databáze ČTK. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. Rada se ztotožnila s názorem GŘ ČTK. Panu Petákovi bude zasláno kompletní stanovisko.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení 4/2018

Rada znovu projednala stížnost pana RNDr. Víta Koksy, Ph.D. na údajně neobjektivní zpravodajství, zejména pak „tendenční nálepkování“ ve zpravodajství ČTK k nedávným volbám v Itálii. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra a opakovaně s ním tuto stížnost diskutovala. Rada schválila vyjádření GŘ ČTK k této stížnosti. Panu Koksovi bude zasláno kompletní stanovisko.
Hlasování: 3 (pro schválení odpovědi GŘ ČTK) – 1 (proti) – 1(zdržel se) viz Usnesení 5/2018

Dne 10. 5. 2018 zaslal Radě ČTK její člen Petr Žantovský votum separatum (viz příloha 1)
Dne 12. 5. 2018 zaslal Radě ČTK její člen Pavel Foltán votum separatum (viz příloha 2)

Předseda Rady informoval členy Rady o plánovaném projednávání Výroční zprávy o hospodaření ČTK za rok 2016, které proběhlo ve čtvrtek 10. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Rada se dále zabývala úhradami cestovních výdajů členů Rady v souvislosti s dojížděním na zasedání Rady ČTK. GŘ ČTK přislíbil, že připraví pro Radu materiál k možnostem proplácení cestovních náhrad, který Rada projedná na příštím zasedání.

GŘ ČTK p. Majstr předložil Radě materiál ke způsobu evidence dokumentů Rady ČTK z pohledu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Rada návrh odsouhlasila a přijala usnesení k archivaci zápisů a usnesení Rady. Jmenované dokumenty budou archivovány trvale.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení 6/2018

Petr Žantovský informoval Radu o zahájení jednání na Ministerstvu kultury a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ohledně možností získat finanční prostředky na digitalizaci fotoarchivu ČTK. Paní Wenigerová mu za jeho iniciativu poděkovala.

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr informoval Radu o aktuálním dění v ČTK:

- Výstava Okamžiky 100letí se 19. května 2018 přesune z Prahy do Brna na Moravské náměstí.
- Proběhly dvě změny nájemců prostor v budově ČTK.

Návrh programu na 124. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Digitalizace fotoarchivu ČTK
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 19.6.2018 ve 13.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 22.05.2018