124. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 19. června 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Vladimír Cisár, Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Radim Novák, ekonomický ředitel ČTK

Došlá pošta: Usnesení Poslanecké sněmovny o zvolení Jany Gáborové členkou Rady ČTK

Odeslaná pošta: Odpověď na stížnost pana Víta Koksy, odpověď na stížnost pana Milana Petáka

Schválený program:
1. Pošta, stížnosti
2. Organizační záležitosti Rady ČTK
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2017
4. Digitalizace fotoarchivu
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) Miroslav Augustin přivítal členy Rady a zahájil zasedání.

Pan předseda uvítal novou členku Rady paní Gáborovou, která se krátce představila.

Následovala diskuse k vyplácení cestovních náhrad pro členy Rady. Rada se dohodla, že požádá dopisy pana předsedy o právní stanovisko Legislativní odbor Poslanecké sněmovny PČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Rozdílné stanovisko JUDr. Pavla Foltána (viz příloha ).

Dále proběhla diskuse k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2017 (dále „výroční zprávy“). Rada vzala na vědomí „Informaci o činnosti Rady České tiskové kanceláře“, která je součástí výroční zprávy.
GŘ ČTK p. Majstr představil Radě výroční zprávu a členové Rady o ní následně s GŘ diskutovali. Paní Wenigerová vyzdvihla význam Akademie ČTK. Pan Žantovský se k ní připojil a informoval Radu o svém návrhu p. Majstrovi, aby ČTK usilovala o přípravu akreditovaného VŠ bakalářského oboru na bázi Akademie ČTK. Pan Žantovský se přihlásil k této aktivitě, neboť by zde mohl využít své zkušenosti VŠ pedagoga.
P. Žantovský dále informoval o možnostech urychlení digitalizace fotoarchívu ČTK.

Ekonomický ředitel ČTK p. Novák zhodnotil rok 2017 po finanční stránce, podle jeho slov dopadl minulý rok dobře. Celý zisk bude rozdělený do sociálního fondu (zahrnuje poskytování stravenek pro zaměstnance a penzijní připojištění zaměstnanců) a Fondu propagace, který z velké části pokrývá náklady spojené s oslavami 100. výročí ČTK.

Rada schválila Výroční zprávu o hospodaření ČTK za rok 2017 včetně závěrečného účtu, Návrh na rozdělení zisku roku 2017 a Výroční zprávu o činnosti ČTK v roce 2017. Hlasování: 5 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdrželi se) viz Usnesení 7/2018

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr informoval Radu o aktuálním dění v ČTK:
- ČTK nyní zaměřuje pozornost na vyjednávání o sestavení nové vlády, na jednání USA se Severní Koreou, brexit.
- Probíhají výstavy a připravují se materiály ke 100. výročí založení ČTK.
- ČTK připravuje říjnové zasedání sdružení tiskových agentur MINDS, které proběhne v Praze.


Pan Žantovský považuje za hrubou profesní chybu fakt, že ČTK neinformovala o udělování Krameriových cen za nezávislou žurnalistiku.

Návrh programu na 125. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Zpráva o hospodaření ČTK za 1. čtvrtletí 2018
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 18. 7. 2018 ve 13.00 hod, srpnové zasedání se bude konat 29. 8. 2018 od 14.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 29.06.2018