125. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 12. července 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Vladimír Cisár
Nepřítomni: Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1. Pořizování zvukových nahrávek ze zasedání Rady
2. Změny jednacího řádu Rady ČTK
3. Pošta, stížnosti
4. Zpráva o hospodaření ČTK za 1.čtvrtletí 2018
5. Různé

Rada rozhodla, že počínaje 126. zasedáním Rady ČTK bude z průběhu každého zasedání pořizována zvuková nahrávka, která bude archivována vždy do následujícího zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení 10/2018

Rada ČTK schválila změny Jednacího řádu Rady ČTK týkající se stanovení lhůty pro svolání mimořádného zasedání Rady ČTK a úpravy pravidel pro nesouhlasná stanoviska členů Rady. Jednací řád v novém znění nabude účinnosti dnem 15. července 2018.

Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení 11/2018

Rada ČTK se usnesla, že otázka řešení proplácení cestovních náhrad členům Rady na zasedání Rady nenáleží do působnosti Rady ČTK.

Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení 12/2018

Rada ČTK upozorňuje, že každý člen Rady ČTK je povinen vykonávat svou funkci tak, aby předešel konfliktu zájmů. Při styku s veřejností jsou všichni členové Rady striktně vázáni usneseními Rady ČTK a také příslušnými ustanoveními jednacího řádu Rady ČTK, podle nějž jsou členové Rady povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu neveřejných jednání Rady, jakož i o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním funkce a které požívají ochrany podle právních předpisů.

Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení 13/2018

Rada vzala na vědomí zprávu generálního ředitele ČTK o hospodaření ČTK za 1.čtvrtletí 2018.

Rada uložila generálnímu řediteli, aby všem členům Rady zaslal všechny zprávy ČTK ze dnů 11.7.2018 a 12.7.2018 ohledně jednání Poslanecké sněmovny PČR a vyslovení důvěry vládě ČR.


Návrh programu na 126. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Aktuální stav v ČTK
3. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 29.8.2018 od 14:00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin

Zveřejněno: 16.07.2018