142. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 16. prosince 2019

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Jaroslava Wenigerová, Angelika Bazalová, Michaela Marksová, Jana Gáborová, David Soukup
Omluven: Pavel Foltán, Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK, Vladislav Slabý, ekonomický ředitel

Program:
1) Volba předsednictva Rady ČTK
2) Pošta, stížnosti2020
3) Rozpočet ČTK na rok 2020 4) Monitoring zpravodajství
5) Digitalizace fotoarchivu ČTK
6) Aktuální stav v ČTK
7) Různé


Místopředsedkyně Rady ČTK (dále jen „Rady“) Jaroslava Wenigerová zahájila zasedání, přivítala členy Rady a seznámila je s návrhem programu zasedání. Rada program jednomyslně schválila.


Proběhla volba předsednictva Rady.
J. Wenigerová konstatovala, že Rada je v počtu pěti přítomných členů usnášeníschopná, seznámila členy s pravidly hlasování a zahájila tajnou volbu předsednictva. Předsedou Rady byl počtem pěti hlasů zvolen David Soukup, místopředsedkyní Rady byla zvolena počtem pěti hlasů Jaroslava Wenigerová a počtem pěti hlasů byla zvolena místopředsedkyní Rady Michaela Marksová (viz Usnesení 18/2019).

Předseda Rady D. Soukup poděkoval za projevenou důvěru a představil hlavní cíle své práce v Radě. Bude klást důraz zejména na boj s fake news, bude se zasazovat o zvýšení příjmů ČTK z podnikatelské činnosti a zároveň o zvýšení povědomí o práci Rady prostřednictvím sociálních sítí a on-line přenosů ze zasedání.

Současně uvedl, že agentura je řízena svým ředitelem, Rada má právo mu předávat své návrhy a doporučení. Svou funkci vnímá jako čestnou a zdůraznil, že v Radě vždy rozhoduje většina a jednotlivý člen nemá možnost ovlivnit zpravodajství agentury.

D. Soukup požádal místopředsedkyni J. Wenigerovou o řízení prosincového zasedání Rady.Rada projednala stížnost paní Radky Ingrové na to, že ČTK informovala o otevření nákupního centra Stromovka Praha 7. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Paní Ingrové bude zasláno vyjádření generálního ředitele ČTK a usnesení Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení 19/2019

Rada projednala stížnost p. Nezvala k článku ze dne 22. 11. týkajícího se hodnocení prezidentů, který byl zveřejněn na internetovém portálu Seznam.cz. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. S jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. P. Nezvalovi bude zasláno vyjádření generálního ředitele ČTK a usnesení Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení 20/2019

Rada projednala stížnost pana Pavla Novotného na zprávu ČTK, ve které se údajně tvrdí, že ČTK uvádí jako místo dražby cylindru Adolfa Hitlera Mnichov, ačkoli se dražba konala v obci „Grasbrunn“. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Panu Novotnému bude zasláno vyjádření generálního ředitele ČTK a usnesení Rady. Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení 21/2019

Rada projednala žádost MUDr. A. Tomkové o vysvětlení standardních redakčních postupů v ČTK kvůli nezveřejnění tiskové zprávy o konání Vlasteneckého setkání v Příčovech. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra, s jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Paní dr. Tomkové bude zasláno vyjádření generálního ředitele ČTK a usnesení Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení 22/2019

A.Bazalová navrhla doplnění Jednacího řádu Rady ČTK o ustanovení, které definuje povinnost členů Rady informovat ostatní členy o jakékoli osobní zainteresovanosti v souvislosti se stížnostmi, kterými se Rada zabývá a také povinnost upozornit ostatní členy Rady na svou možnou podjatost při hlasování.

Rada obdržela stížnost p. I. Vágnera na neobjektivní postupy v ekozpravodajství ČTK. GŘ ČTK připraví své stanovisko a Rada stížnost projedná na lednovém zasedání.

V souvislosti s podaným podnětem P. Žantovského na listopadovém zasedání ke zprávě ČTK o rostoucích obavách o demokracii A. Bazalová upozornila, že po jejím přezkoumání zpráva obsahovala všechny informace, o kterých se P. Žantovský domníval, že ve zprávě chybí, tudíž že Rada byla uvedena v omyl.

Rada projednala návrh rozpočtu ČTK na rok 2020.
Ekonomický ředitel ČTK V. Slabý představil rozpočet jako stabilní, ziskový, který počítá s nárůstem mezd při zachování stávajících benefitů pro zaměstnance. D. Soukup se dotázal, z jakého důvodu jsou v rozpočtu v porovnání s rokem 2019 uvedeny nižší příjmy z nájmů. V. Slabý uvedl, že ČTK při sestavování rozpočtu pro rok 2019 očekávala vyšší příjmy z nájmů, reálně se tato očekávání nenaplnila, proto rozpočet r. 2020 počítá s nižšími příjmy z nájemného.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení 23/2019 (jeden hlas formou per rollam)
P. Foltán předkládá k usnesení Rady ČTK 23/2019 rozdílné stanovisko.

Rada rozhodla o ukončení monitoringu zpravodajství k 30. výročí sametové revoluce, monitoring k brexitu bude nadále pokračovat.

ČTK obdržela návrh smlouvy k digitalizaci fotoarchivu, kterou uzavře s Národní knihovnou. Během Vánoc proběhne digitalizace první sady fotografií. V rozpočtu Ministerstva kultury je na digitalizaci v roce 2020 alokováno 15 mil. Kč.


Aktuální stav v ČTK:

  • zahraniční zpravodajství se věnovalo volbám ve Velké Británii, ČTK za tímto účelem vyslala do Británie zvláštního zpravodaje,
  • domácí zpravodajství informovalo o smutných událostech, které se udály ve Fakultní nemocnici v Ostravě,
  • výstava fotografií k 30. výročí listopadových událostí se přesunula do Nových Butovic,
  • v Bruselu zahájil práci nový zpravodaj ČTK,
  • ČTK se nyní potýká s vyšší nemocností.J. Wenigerová poděkovala generálnímu řediteli ČTK J. Majstrovi za spolupráci a vynikající práci, kterou agentura odvádí. Uvedla, že Rada si velmi váží práce zaměstnanců České tiskové kanceláře.

J. Wenigerová jménem Rady přeje všem pracovníkům ČTK krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2020.


Návrh programu na 143. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Monitoring zpravodajství
3. Online přenosy jednání rady a publikování jednotlivých zasedání na webu ČTK
4. Návrh na zajištění informačního kanálu pro komunikaci s veřejností (sociální média)
5. Projednání náhrad za dopravu na jednání mimopražským členům RČTK dle praxe jiných mediálních rad
6. Projednání změny jednacího řádu týkajícího se střetu zájmů členů Rady
7. Digitalizace fotoarchivu ČTK
8. Aktuální stav v ČTK
9. Různé


Příští 143. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 20. 1. 2020 od 13.00 hod. Únorové zasedání proběhne v 24. 2. 2020 od 13:30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 07.01.2020