145. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 30. března 2020

Místo konání: Zasedání proběhlo formou videokonference
Přítomni: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Michaela Marksová, Angelika Bazalová, Jana Gáborová
Omluven: Pavel Foltán
Nepřítomen: Petr Žantovský (odůvodnění: „Sděluji tímto předsedovi Rady ČTK a ostatním členům, že se nemohu zúčastnit „videozasedání“ Rady ČTK dne 30. 3. 2020. Důvodem mé neúčasti je skutečnost, že bych svou účastí porušil ZÁKON České národní rady 517/1992 Sb. Ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři a Jednací řád Rady ČTK ze dne 17. prosince 2018.“)
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Aktuální stav v ČTK
3) Etický kodex členů Rady ČTK
4) Změny, doplnění a úprava Jednacího řádu Rady ČTK
5) Různé


Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup uvedl, že s ohledem na povinnost svolat zasedání Rady a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a přijatým vládním opatřením k zamezení šíření koronaviru v České republice, se rozhodl svolat březnové zasedání formou videokonference. Rada většinově schválila konání 145. zasedání Rady formou videokonference.
https://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/video/index.php
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 15/2020
P. Foltán předloží rozdílné stanovisko. P. Foltán označil konání videokonference mimo právní rámec.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána
P. Žantovský označil konání zasedání Rady formou videokonference za nezákonné.
Sdělení člena Rady ČTK Petra Žantovského.


Předseda Rady seznámil členy Rady s návrhem programu zasedání, navrhl projednat jako první bod Změny Jednacího řádu Rady ČTK a jako čtvrtý bod Pošta a stížnosti. Rada úpravu programu většinově schválila.
Hlasování: 5 – 0 – 2 viz Usnesení č. 16/2020
P. Foltán předloží rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána


Rada projednala a odsouhlasila změny Jednacího řádu Rady ČTK.
Hlasování: 5 – 0 – 2 viz Usnesení č. 17/2020
P. Foltán předloží rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána


Rada projednala a schválila Etický kodex členů Rady ČTK. Naplňování Etického kodexu je sice dobrovolné, ale je výrazem přihlášení se k určité kultuře konání a jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 18/2020
P. Foltán předloží rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána
P. Žantovský odmítl tento bod projednávat a hlasovat o něm, neboť je nezákonný.
Poznámky Petra Žantovského k návrhu materiálu o Etickému kodexu Rady ČTK.


Generální ředitel ČTK Jiří Majstr informoval Radu o aktuálním stavu v ČTK.

  • Národní knihovna pozastavila práce na digitalizaci fotoarchívu. ČTK v digitalizaci popisových knih pokračuje.
  • ČTK připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2019.
  • Koronavirová krize a ČTK – GŘ sdělil, že opatření v ČTK vychází z vlastního krizového plánu. ČTK se nyní zaměřuje na tři nejdůležitější okruhy:
    - zajištění činnosti agentury,
    - péči o zaměstnance a
    - péči o klienty.

Zpravodajství o koronaviru se ČTK věnuje už od konce minulého roku, kdy virus propukl v Číně. V současné době ČTK informuje o vývoji šíření koronaviru v ČR i v zahraničí, kromě toho pokrývá i další zpravodajství, které s koronavirem nesouvisí.


Předseda Rady David Soukup jménem přítomných členů Rady poděkoval všem zaměstnancům ČTK za vynakládané úsilí v tomto náročném období, jejich práci velmi ocenil a vyjádřil jí plnou podporu Rady. Rada přijala k tomuto bodu usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 19/2020

Zároveň předseda Rady pogratuloval GŘ ČTK J. Majstrovi k zařazení ČTK mezi tři nejdůvěryhodnější média v ČR (dle zveřejněného výzkumu Masarykovy univerzity).


Rada projednala stížnost p. L. Tietze ze dne 24. 2. 2020. GŘ ČTK dal ve svém stanovisku stěžovateli za pravdu. Rada se ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK a panu Tietzemu bude zasláno stanovisko GŘ ČTK a usnesení Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 20/2020


Rada projednala stížnost p. A. Vojty ze dne 27. 2. 2020. Rada se ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Panu Vojtovi bude zasláno stanovisko GŘ ČTK a usnesení Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 21/2020


Rada projednala stížnost p. P. Žantovského ze dne 28. 2. 2020. Rada se ztotožnila se stanoviskem generálního ředitele ČTK a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK. Panu Žantovskému bylo zasláno stanovisko GŘ a usnesení Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 22/2020
P. Foltán předloží rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. FoltánaRůzné:
A.Bazalová apelovala na omezení emailové komunikace mezi členy Rady v období mezi zasedáními a dále žádá, aby se členové Rady vyjadřovali pouze k nezbytným věcem souvisejícím s činností Rady.

Rada požádá o právní stanovisko, zda je v souladu s právem případ, kdy člen Rady označí jednání Rady prostřednictvím videokonference za nezákonné či mimo právní rámec a přitom žádá o účast na hlasování a chce podávat rozdílná stanoviska. Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se důrazně ohradila proti dehonestujícímu napadání dvou kolegů z Rady v emailové komunikaci s ostatními členy Rady.

Předseda David Soukup se zeptal GŘ Majstra na možnost publikování odhalených „fake news“ v samostatné záložce na stránkách Rady či ČTK. Generální ředitel sdělil, že je to zajímavý návrh a že se jím budou ČTK zabývat.Návrh programu na 146. zasedání
1. Pošta, stížnosti
2. Monitoring zpravodajství
3. Digitalizace fotoarchívu ČTK
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé


Příští 146. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 27. 4. 2020 od 14.30 hod

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 06.04.2020