148. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 30. června 2020

Místo konání: Česká tisková kancelář, Opletalova 5, Praha 1
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Angelika Bazalová, Jana Gáborová, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluven: -

Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK, Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Pošta, stížnosti
2) Volba místopředsedy/kyně Rady ČTK
3) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2019
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Informace o ekonomické situaci ČTK za období leden-červen 2020 (neveřejné)
7) Různé

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a seznámil je s návrhem programu zasedání. Rada program jednomyslně schválila.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 30/2020

Pošta, stížnosti
Předseda Rady konstatoval, že Rada za uplynulý měsíc obdržela stížnost p. Radomíra Silbera, na zprávu ČTK „V Jihlavě připomínají tabulky čtyři oběti politického procesu“ ze dne 17. 6. 2020, která informovala o projektu Poslední adresa, jehož cílem bylo připomenout oběti jednoho největších politických procesů na Moravě. Pan Silber vyslovil podezření, že ČTK ve zprávě úmyslně zatajila informace o činnosti skupiny. Rada požádala o stanovisko GŘ ČTK Jiřího Majstra, který sdělil, že ČTK vycházela z informací řečených v Jihlavě historikem ÚSTR Liborem Svobodou, z údajů ÚSTR a také z pozvánky na akci www.ustrcr.cz. Na podnět pana Silbera ČTK historický kontext do zprávy doplnila. Rada se ztotožnila se stanoviskem GŘ ČTK J. Majstra a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 31/2020

Volba místopředsedy/kyně rady ČTK
Člen Rady P. Foltán sdělil, že existuje procedurální záležitost, která brání volbě místopředsedy Rady z důvodu, že neexistuje právní rámec pro tuto volbu, protože zákon o ČTK nezná institut místopředsedy/kyně Rady ČTK.
Rada neschválila návrh člena Rady P. Žantovského, který navrhoval, že Rada přeruší projednávání bodu volby místopředsedy Rady a pověří předsedu Rady, aby zajistil právní posudek k volbě místopředsedy Rady ČTK.
Předseda Rady D. Soukup v reakci na slova P. Foltána, že zákon o ČTK nezná institut místopředsedy reagoval, že je to Poslanecká sněmovna P ČR, která stanovila výši odměn i pro místopředsedu Rady, čímž potvrdila jeho legitimitu. A podivil se, že toto téma P. Foltán nezvedl při volbě předsedy a místopředsedů v únoru 2019.
Hlasování: 2 – 4 – 0 viz Usnesení č. 32/2020
P. Žantovský a P. Foltán předloží k usnesení rozdílná stanoviska.

Na návrh místopředsedkyně Rady J. Wenigerové proběhla volba místopředsedy Rady ČTK. Novou místopředsedkyní byla s účinností od 30. 6. 2020 zvolena čtyřmi hlasy, tedy nadpoloviční většinou Jana Gáborová. Viz usnesení č. 33/2020.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2019
Rada projednala návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2019. GŘ ČTK Jiří Majstr ke zprávě mimo jiné uvedl, že ČTK v minulém roce hospodařila bez nároku na veřejné finance a opět obdržela hodnocení AAA od společnosti Bisnode. Zpráva opět upozorňuje na problém neoprávněného zveřejňování zpravodajství ČTK. Hospodářský výsledek je za minulý rok vyšší, než se očekávalo. Ekonomický ředitel ČTK V. Slabý Radu informoval, že po pěti letech stagnace ČTK zaznamenala v posledních dvou letech růst tržeb, který umožnil ČTK zvyšovat zejména mzdy a dále pomohl financovat náročný upgrade operačního systému Windows. Finanční situace ČTK je stabilní. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný, poctivý obraz aktiv a pasiv veřejnoprávní instituce ČTK k 31. 12. 2019 a výsledku jejího hospodaření v souladu s českými účetními standardy.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová požádala o úpravu nadpisu VZ v bodě I. Zpráva o činnosti ČTK v roce 2019. Následně proběhla diskuse k obsahu výroční zprávy.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová ocenila jménem Rady práci ČTK a poděkovala za kvalitní a velmi dobře napsanou výroční zprávu.

Členové Rady diskutovali o fondu Rady ČTK, který byl vytvořen ze zisku ČTK za účelem úhrady cestovních nákladů členů Rady.
Člen Rady P. Foltán sdělil své výhrady k návrhu fondu Rady a informoval přítomné, že k tomuto návrhu předloží do Poslanecké sněmovny své stanovisko.
Členky Rady J. Wenigerová, A. Bazalová a J. Gáborová vnímají zřízení fondu jako vstřícný krok ČTK vůči členům Rady, přestože zákon o ČTK nestanoví nárok na cestovní náhrady pro členy Rady a důrazně vyjádřily svůj nesouhlas s výkladem P. Foltána.
Místopředsedkyně Rady J. Gáborová doporučila prostředky z fondu nečerpat.

Člen Rady ČTK P. Žantovský navrhl, aby byl ze zprávy o činnosti Rady ČTK, která je součástí Výroční zprávy ČTK za rok 2019, vymazán následující odstavec: Předsednictvo Rady ČTK mělo být na základě Usnesení Rady z 21. 10. zvoleno 25. listopadu. Členka Rady Jana Gáborová se však 14 dní před termínem omluvila kvůli neodkladným záležitostem, a tak byla volba předsednictva posunuta na termín 16. prosince, který vyhovoval všem radním. Z tohoto zasedání se však hodinu před zahájením omluvili dva členové Rady: Pavel Foltán a Petr Žantovský.
Rada tento návrh neschválila.
Hlasování: 2 – 3 – 1 viz Usnesení č. 34/2020
P. Žantovský a P. Foltán předloží k usnesení rozdílná stanoviska.

Člen Rady P. Žantovský navrhl, aby Zpráva o činnosti Rady ČTK v této podobě nebyla součástí Výroční zprávy ČTK za rok 2019. Rada tento návrh neschválila.
Hlasování: 2 – 4 – 0 viz Usnesení č. 35/2020
P. Žantovský a P. Foltán předloží k usnesení rozdílná stanoviska.

Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019.
Hlasování: 4 – 1 – 1 viz Usnesení č. 36/2020
P. Žantovský a P. Foltán předloží k usnesení rozdílná stanoviska.

Rada vyslovila formou usnesení poděkování všem pracovníkům ČTK za odvedenou práci, jíž je výroční zpráva věrným obrazem.
Hlasování: 4 – 0 – 2 viz Usnesení č. 37/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Rada schválila návrh na rozdělení zisku roku 2019.
Hlasování: 4 – 0 – 2 viz Usnesení č. 38/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová podala návrh na revokaci usnesení č. 36/2020 a č. 38/2020.
Hlasování: 4 – 1 – 1 viz Usnesení č. 39/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019 a návrh na rozdělení zisku roku 2019.
Hlasování: 4 – 1 – 1 viz Usnesení č. 40/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Monitoring zpravodajství
Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k brexitu a k výročí konce 2. světové války. Monitoring uvedeného zpravodajství bude pokračovat do odvolání.
GŘ ČTK J. Majstr potvrdil, že v období, kdy šest dnů nepřicházelo členům Rady zpravodajství k výročí 2. světové válce, nebyly skutečně vydány žádné zprávy tohoto druhu.

Aktuální stav v ČTK
• Zpravodajství se věnuje stále koronavirové krizi, brexitu, bleskovým povodním, vývoji v ekonomice, konci školního roku.
• Začínají se konat sportovní a veřejné akce.
• Od 1. 7. ČTK přechází na běžný provoz práce se zvýšenými hygienickými opatřeními
• ČTK pracuje na vylepšení redakčního systému.
• Ministerstvo kultury přislíbilo, že zabezpečí lepší vybavení Národní knihovně tak, aby bylo možné digitalizovat až 4000 fotografií týdně. ČTK i nadále převádí popisové knihy do databáze.
• ČTK připravuje další exteriérovou výstavu nazvanou Nežádoucí okamžiky, vernisáž proběhne v létě na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

Informace o ekonomické situaci ČTK za období leden-červen 2020 (neveřejné)
Rada vzala na vědomí informaci o ekonomické situaci ČTK za období leden-červen 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 41/2020

Různé
Angelika Bazalová apelovala na členy Rady, aby se i vzhledem ke skutečnosti, že všichni členové pobírají odměny za účast na zasedáních Rady, se jich skutečně účastnili, neopomíjeli je a zůstávali přítomní po celou dobu jednání.
Předseda Rady D. Soukup navrhl časově limitovat příspěvky členů Rady.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová navrhla, aby se tento bod otevřel na začátku příštího zasedání.

Návrh programu 149. zasedání:
1. Účast členů na zasedáních Rady ČTK
2. Pošta, stížnosti
3. Monitoring zpravodajství
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé

Příští 149. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v pondělí 20. 7. 2020 od 13.30 hodin. Srpnové zasedání se bude konat 31. 8. 2020 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 15.07.2020