151. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 29. září 2020

Místo konání: David Soukup, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Pavel Foltán, Aleš Mareček, Petr Žantovský
Omluvena: Jaroslava Wenigerová
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Projednání obchodních záměrů ČTK (neveřejné)
4) Informace o průběžném plnění rozpočtu ČTK
5) Informace o aktuální ekonomické situaci v ČTK 1.6. – 15. 8. 2020 (neveřejné)
6) Diskuze k obchodním záměrům ČTK
7) Pošta, stížnosti
8) Monitoring zpravodajství
9) Různé

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání. Informoval přítomné, že se ze zasedání omluvila místopředsedkyně Rady J. Wenigerová. Předseda Rady navrhl doplnit návrh programu zasedání o bod č. 6.
Diskuze k obchodním záměrům ČTK.
Člen Rady P. Žantovský formuloval protinávrh k výše uvedenému návrhu ve smyslu přesunu bodu č. 3 a jeho zařazení do programu jako bod č. 5 a na něj navázat následnou diskuzí.
Hlasování: 1 – 1 – 4 viz Usnesení č. 56/2020
Rada schválila návrh programu ve znění formulovaném předsedou Rady.
Hlasování: 4 – 1 – 1 viz Usnesení č. 57/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Neveřejná část zasedání

Informace o průběžném plnění rozpočtu ČTK

P. Foltán navrhl odložit tento bod na příští zasedání z důvodu, že členové Rady neobdrželi podklady.
A. Bazalová vystoupila s protinávrhem vyslechnout si od vedení ČTK informaci o průběžném plnění rozpočtu ČTK a vést o něm diskuzi na říjnovém zasedání.
Hlasování: 1 – 3 – 2 viz Usnesení č. 58/2020
Rada schválila návrh P. Foltána, aby se bod č. 4 projednal na příštím zasedání dne 20. 10. 2020. Členové Rady obdrží podklady nejpozději 14 dnů před konáním říjnového zasedání.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 59/2020

Neveřejné zasedání Rady – bude uloženo v kanceláři Rady se zápisem v písemné podobě a označeno jako NEVEŘEJNÉ

Pošta, stížnosti
Rada projednala stížnost p. Alexandra Vojty k článku Úřady zadržely vůdce dělníků, Cichanouska vyzvala k dalším stávkám zveřejněném 21. 8. 2020 na portálu www.ceskenoviny.cz.
Předseda Rada vyzval p. Alexandra Vojtu, aby svoji stížnost konkretizoval a požádal o stanovisko GŘ ČTK J. Majstra.
Rada se usnesla, že se ztotožňuje se stanoviskem GŘ ČTK a že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
V tomto smyslu zašle předseda Rady p. Vojtovi odpověď.
Hlasování: 4 – 0 – 1 viz Usnesení č. 60/2020

Rada projednala podnět p. Jana Schneidera k článku Vnitro: Šíření nenávisti přestalo být doménou tradiční pravice, který byl ČTK publikovaný dne 4. 7. 2020. Rada požádala o stanovisko GŘ ČTK J. Majstra.
Rada podnět projednala, ztotožnila se se stanoviskem GŘ CTK a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 4 – 1 – 0 viz Usnesení č. 61/2020

Rada se bude zabývat podnětem paní Heleny Malíkové na příštím zasedání.

Rada projednala stížnost platformy Paměť města k textu Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak vydanému ČTK dne 9.7.2020. Představitelé platformy upozorňují na údajně nevyvážený výběr mluvčích a reprodukování soukromých zájmů. Rada požádala o vyjádření GŘ ČTK.
Rada stanovisko GŘ ČTK J. Majstra schválila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování : 3 – 0 – 2 viz Usnesení č. 62/2020

Monitoring zpravodajství
Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k brexitu a k výročí konce 2. světové války a zpravodajství ke krajským a senátním volbám v ČR. Monitoring uvedeného zpravodajství bude pokračovat do odvolání.

Různé
GŘ pozval členy Rady na prohlídku digitalizačního pracoviště Národní knihovny v Hostivaři, které proběhne ve čtvrtek 8. října od 14.30 do 16.30 hod. Pozvánku zašle mailem.

Návrh programu 152. zasedání:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Informace o průběžném plnění rozpočtu ČTK
4. Pošta, stížnosti
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Příští 152. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 20. 10. 2020 ve 13.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 12.10.2020