152. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 20. října 2020

Místo konání: Česká tisková kancelář, Opletalova 5, Praha 1

Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Pavel Foltán, Aleš Mareček, Petr Žantovský (online připojení)
Omluven: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Informace o průběžném plnění rozpočtu ČTK
4) Projednání obchodních záměrů ČTK (neveřejné)
5) Pošta, stížnosti
6) Monitoring zpravodajství
7) Aktuální stav v ČTK
8) Různé

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání. Rada schválila návrh programu 152. zasedání jednomyslně schválila.
Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení č. 63/2020

Informace o průběžném plnění rozpočtu ČTK

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr seznámil členy Rady s průběžným plněním rozpočtu ČTK.
Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako mírně přebytkový. Hospodářský výsledek za první tři čtvrtletí roku je kladný. Plánovaný vývoj výnosů je ovlivněn koronakrizí. Nejvíce postiženými druhy výnosů jsou výnosy z pronájmů. Náklady spojené s akcemi, které byly přímo zrušeny či odloženy, čerpány nebyly. ČTK očekává jejich posun do dalších období, např. letní olympijské hry. ČTK má zvýšené výdaje na ochranné pomůcky a dezinfekce, v letošním roce proplácí zaměstnancům očkování proti chřipce. Významným faktorem ovlivňujícím plnění rozpočtu bude platební morálka zákazníků ČTK.
ČTK plánuje i některé investiční nákupy, např. nákup fototechniky, dochází k realizaci části plánovaných oprav budov. Bude se realizovat část týkající se páteřní počítačové infrastruktury.
Za předpokladu, že následující čtvrtletí nepřinese dramatické zhoršení ekonomické situace a pokud všichni klienti ČTK dodrží své smluvní závazky, agentura letošní rozpočet splní.

Členové Rady vzali na vědomí informaci o průběžném plnění rozpočtu ČTK.
Hlasování: 6 – 1 – 0 viz Usnesení č. 64/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

Projednání obchodních záměrů ČTK (neveřejná část zasedání)

Informace bude uložena v kanceláři Rady se zápisem v písemné podobě a označeno jako NEVEŘEJNÉ
Rada se seznámila s důvěrnou informací o obchodních záměrech ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 65/2020 (jeden člen Rady nehlasoval) P. Žantovský předložil k usnesení rozdílné stanovisko, které je neveřejné a je uloženo v sekretariátu Rady ČTK.

Pošta, stížnosti

Rada požádala GŘ ČTK J. Majstra o stanoviska k dotazu p. A. Vojty ze dne 16. 9. 2020 a k podnětu paní Heleny Malíkové, který Rada obdržela dne 24. 9. 2020.

Monitoring zpravodajství

Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k brexitu, ke krajským a senátním volbám a k 75. výročí konce 2. světové války. Monitoring uvedeného zpravodajství bude pokračovat do odvolání.

Aktuální stav v ČTK

  • Zpravodajství se věnuje zejména koronavirové pandemii, Brexit – ČTK očekává větší nápor.
  • Vzhledem k vyhlášeným opatřením byly zrušeny prezentace digitalizace fotobanky ČTK, Národní knihovna pokračuje v digitalizaci, ČTK pracuje na digitalizaci popisových knih.
  • Probíhají přípravy rozpočtu ČTK na rok 2021.
  • Redakce ČTK testuje změnu redakčního systému.

Různé

Předseda Rady D. Soukup navrhl, aby se do tabulky docházky členů Rady zapisovalo, kdy radní odešel a který bod se v daný okamžik projednával. Členové Rady vedli diskusi ke zveřejňování rozdílných stanovisek k neveřejným částem zasedání.
Rada se bude zabývat systémem odměňování GŘ ČTK.
Předseda Rady seznámil členy Rady s usnesením Volebního výboru Poslenecké sněmovny k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2019.

Návrh programu 153. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 153. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 10. 11. 2020 ve 13.30 hod. Prosincové zasedání proběhne 15. 12. 2020 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 05.11.2020