154. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 15. prosince 2020

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7

Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček,Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluven: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba předsednictva Rady ČTK (neveřejné)
4) Návrh rozpočtu ČTK na rok 2021
5) Pošta, stížnosti
6) Monitoring zpravodajství
7) Aktuální stav v ČTK
8) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady.

2. Schválení programu

Rada schválila návrh programu 154. zasedání.
Hlasování: 6 – 1 – 0 viz Usnesení č. 70/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko. Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

3. Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK

Člen Rady P. Foltán konstatoval, že zákon č. 517/1992 Sb. o ČTK uvádí pouze pojem předseda Rady ČTK a pojmy místopředsedové nebo předsednictvo Rady zákon nezná.
Rada vzala podnět ohledně „neexistujícího pojmu“ dle P. Foltána v úvahu a schválila změnu názvu 3. bodu programu 154. zasedání Rady na „Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK“.
Hlasování: 6 – 1 – 0 viz Usnesení č. 71/2020

Místopředsedkyně J. Wenigerová na radního Foltána reagovala tak, že s jeho výkladem nesouhlasí a uvedla: „Ten zákon je z roku 1992 a ten říká, že Rada do 30 dnů přijme svůj JŘ. A v tom JŘ jsou napsány povinnosti předsedy a na jiném místě v JŘ je napsáno, že po dobu nepřítomnosti předsedy, řídí Radu místopředseda atd. J. Wenigerová a A. Bazalová podotkly, že PSP stanovila odměnu pro předsedu, místopředsedu a člena Rady.
Radní A. Mareček podotkl, že se řídí Jednacím řádem, který obsahuje volbu předsedy i místopředsedů a otázal se, zda v loňských volbách někdo zpochybnil Jednací řád.

Rada schválila i opakovanou volbu předsedy Rady ČTK, neboť při první došlo omylem k otevření jedné obálky, v níž už však nebyl žádný hlas dvakrát, což bylo na místě opraveno a znova přepočítáno. Členové Rady však kvůli nezpochybnitelnosti hlasování volbu předsedy opakovali. Volba probíhá transparentně. Před členy Rady je vždy otevřena obálka, ukázán všem hlasovací lístek a přečten nahlas a poté je hlas započítán. Hlasovací lístky jsou uloženy pro pozdější kontrolu v sekretariátu Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 1 (1 nehlasoval) viz Usnesení č. 72/2020
P. Žantovský předloží k první volbě předsedy Rady rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Žantovského

Předsedou Rady byl počtem pěti hlasů zvolen David Soukup, místopředsedkyní Rady byla zvolena počtem pěti hlasů Jaroslava Wenigerová a počtem pěti hlasů byla zvolena místopředsedkyní Rady Jana Gáborová. Dva členové Rady nehlasovali (viz Usnesení č. 73/2020).

4. Návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2021

Generální ředitel ČTK J. Majstr ve veřejné části jednání k rozpočtu na rok 2021 představil návrh rozpočtu, který byl sestaven tak, aby zajistil plnění cílů ČTK. Ekonomický ředitel V. Slabý konstatoval, že rozpočet počítá v roce 2021 s kladným hospodářským výsledkem a poděkoval všem kolegům, kteří se podíleli na jeho sestavování.

P. Foltán dále sdělil, že rozpočet ČTK nelze schválit, neboť nebyl schválen rozpočet Rady. Radní A. Bazalová a místopředsedkyně J. Wenigerová a J. Gáborová však namítly, že rozpočet Rady byl schválen na 153. zasedání formou videokonference, na níž nebyl P. Foltán přítomen. Ten zasedání formou videokonference neuznává. Předseda Rady D. Soukup pak radnímu Foltánovi ocitoval zákon č. 191/2020 Sb. a připomněl i JŘ Rady, který zasedání formou videokonference připouští.

Člen Rady P. Žantovský požádal GŘ ČTK J. Majstra o doplnění textové části k rozpočtu Rady ČTK o informaci, že ČTK odvádí z odměn členů Rady sociální, zdravotní a nemocenské pojištění. Členka Rady A. Bazalová upozornila na fakt, že sociální pojištění obsahuje P. Žantovským požadované „nemocenské“, neboť ho tvoří důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. A. Bazalová požádala J. Majstra, aby do zprávy tedy uvedl všechny tři druhy pojištění. GŘ ČTK J. Majstr úpravu znění odsouhlasil.

Rada projednala a schválila návrh rozpočtu ČTK na rok 2021.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 74/2020
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

5. Pošta, stížnosti

Rada obdržela dne 13. prosince stížnost p. Zdeňka Jandouska. Předseda Rady požádal GŘ ČTK J. Majstra o stanovisko. Stížnost projedná na lednovém zasedání.

6. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k prezidentským volbám v USA, k brexitu, ke krajským volbám v ČR, k 75. výročí konce 2. světové války a k možnému střetu zájmu A. Babiše. Monitoring uvedeného zpravodajství bude pokračovat do odvolání.
Radní A. Mareček vznesl dotaz, proč už nejsou dle zvyklostí udávány stavy počtu nakažených COVID 19 po 18. hodině. GŘ ČTK J. Majstr odpověděl, že Ministerstvo zdravotnictví v současné době podává statistku pouze jedenkrát, a to zpětně druhý den v 8:00 hod.

7. Aktuální stav v ČTK

  • Zpravodajství se stále zaměřuje na koronavirovou situaci a prezidentské volby v USA.
  • Fotoreportér ČTK Roman Vondrouš se stal hlavním vítězem prestižní soutěže Czech Press Photo se snímkem Dezinfekce.
  • Oba projekty digitalizace pokračují. Národní knihovna navýšila počet pracovníků, kteří se podílejí na digitalizaci. Nyní prochází digitalizačním procesem až 2500 fotografií denně.
  • GŘ ČTK podepsal s rektorem Univerzity Karlovy memorandum o spolupráci.
  • Pracovníci ČTK pracují převážně na dálku. Reportéři a fotoreportéři se akcí zúčastňují. Agentura je v současnosti zpravodajsky plně akceschopná.

V souvislosti s konáním posledního zasedání Rady v roce 2020 poděkovala místopředsedkyně Rady J. Wenigerová radním za spolupráci, zároveň poděkovala za práci všem pracovníkům ČTK.

Členka Rady A. Bazalová pogratulovala jménem Rady p. Romanu Vondroušovi k vítězství v soutěži Czech Press Photo.

8. Různé

Předseda Rady popřál všem hezké svátky a zasedání ukončil.

Návrh programu 155. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 155. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 26. 1. 2021 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 29.12.2020