157. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 23. března 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání.
Rada většinově (6 – 1 – 0) schválila konání 157. zasedání Rady částečně prezenční a částečně online formou.

2. Schválení programu

Rada schválila návrh programu 157. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení č. 21/2021

3. Pošta, stížnosti

Rada obdržela stížnost starostky MČ Prahy 2 na údajnou neobjektivnost zprávy ČTK vydanou dne 1. 3. 2021 „Praha 2 bude letos hospodařit s rozpočtem 827,1 milionu Kč.“ Předseda Rady požádal generálního ředitele ČTK o vyjádření ke stížnosti. Rada stížnost projedná na dubnovém zasedání.

Rada projednala stížnost p. Jakuba Jandy, ve které uvádí, že ČTK ve zprávě ze dne 19. 2. 2021 "Schvalování zákona o novém bloku Dukovan bylo opět přerušeno" údajně chyběla informace o možném střetu zájmů bývalého ředitele jaderné elektrárny Temelín p. F. Hezoučkého, který byl ve zprávě uvedený jako jeden ze zástupců jaderných expertů.

Rada neschválila návrh usnesení místopředsedkyně J. Wenigerové.

Znění návrhu usnesení: Rada ČTK souhlasí se stanoviskem generálního ředitele ČTK J. Majstra k výše uvedené stížnosti s výjimkou poslední věty tohoto stanoviska, kterou Rada ČTK žádá vypustit.
Hlasování: 3 – 3 – 1 viz Usnesení č. 22/2021

Rada neschválila návrh usnesení radního P. Žantovského, který navrhl odložit stížnost jako neprojednatelnou.
Hlasování: 2 – 4 – 1 viz Usnesení č. 23/2021

Rada schválila stanovisko generálního ředitele ČTK J. Majstra ke stížnosti p. Jakuba Jandy a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 4 – 2 – 1 viz Usnesení č. 24/2021

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k prezidentským volbám v USA a D. Trumpovi, k brexitu a k volbám v ČR.

Na základě požadavku z minulého zasedání GŘ ČTK J. Majstr sdělil, že v případě zájmu radních je možné zasílat i monitoring zpravodajství k regulaci internetu.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Zpravodajství se stále zaměřuje na koronavirovou situaci. Interní opatření ke covidu fungují.
  • Digitalizace fotoarchivu – práce v Národní knihovně i v ČTK pokračují.
  • ČTK dokončila vývoj redakčního systému, který bude v nejbližších dnech spuštěn.
  • Pokračují jednání o akvizici.
  • Konají se kurzy Akademie ČTK, některé jsou učiteli zařazovány i do online výuky žáků.
  • ČTK obdržela 2. 3. 2021 dopis od radního P. Foltána s výzvou, že ČTK má v termínu do 3. 3.2021 zaplatit p. Foltánovi škodu ve výši 47 517,- Kč, která mu vznikla nevyplacením cestovních výdajů na zasedání Rady za období od března 2018 do konce roku 2019. ČTK požadovanou částku nevyplatila.

Rada přijala usnesení, kterým pověřuje předsedu Rady D. Soukupa informovat Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o předžalobní výzvě radního P. Foltána vůči ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 25/2021
(1 radní nehlasoval)
Radní P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Radní P. Foltán požádal o zaslání kopie sdělení Volebnímu výboru PS PČR o předžalobní výzvě.

6. Různé

Rada neschválila návrh předsedy D. Soukupa požádat GŘ ČTK J. Majstra, aby prověřil možnosti ČTK, jak po vzoru zahraničních tiskových agentur např. AFP a Reuters bojovat s fake news.
Hlasování: 3 – 4 – 0 viz Usnesení č.26/2021

Rada schválila návrh předsedy D. Soukupa požádat GŘ ČTK J. Majstra o informaci o odběratelích servisu ČTK ze řad orgánů veřejné správy. Informace bude neveřejně projednána na dubnovém zasedání.
Hlasování: 4 – 1 – 1 viz Usnesení č.27/2021
Radní P. Žantovský nehlasoval kvůli přesvědčení o nehlasovatelnosti tohoto bodu.
P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Radní P. Žantovský se ohradil proti emailové komunikaci GŘ ČTK J. Majstra ze dne 8.3.2021.

Žádám, aby toto mé vyjádření včetně původního emailu GŘ Majstra i s uvedenými časy bylo součástí zápisu ze zasedání 23.3. v bodě různé. Jsem naprosto konsternován jednáním GŘ Majstra, který si dovoluje úkolovat členy RČTK ve smyslu: udělejte to a to dnes do 21 hodin (viz přiložený email GŘ Majstra). Předně pod pravomoc GŘ rozhodně nespadá úkolování členů Rady, a už vůbec ne v takové dikci. GŘ Majstr zřejmě má za to, že členové Rady jsou jemu podřízeni a jsou povinni poslouchat jeho pokyny, nadto v termínu, který vyslovil a který je z mnoha důvodů nesplnitelný. Nejenže členové Rady nejsou povinni být 24 hod online, takže je "pokyn" s termínem do necelých čtyř hodin od jeho vyslovení snadno může míjet. Zcela ignoruje také fakt, že i člen Rady má právo být nemocen, což je právě nyní můj případ (covid 19). I z toho důvodu se velice silně ohrazuji proti tomuto necitlivému a direktivnímu chování GŘ Majstra a protestuji proti němu.

Radní A. Bazalová k tomu sdělila, že v situaci, kdy se jedná o neodkladnou záležitost jako v tomto případě, je uvedená komunikace GŘ ČTK J. Majstra zcela legitimní a pro radní byla tato situace snadno řešitelná.

S tímto názorem se ztotožnila i místopředsedkyně Rady J. Gáborová, která konstatovala, že heslo bylo možné bez problému s podporou IT technika změnit i druhý den.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 158. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 158. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 20. 4. 2021 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 07.04.2021