158. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 20. dubna 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček
Omluveni: Pavel Foltán, Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Informace GŘ ČTK – odběratelé zpravodajského servisu ČTK (neveřejné)
5) Monitoring zpravodajství
6) Aktuální stav v ČTK
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání. Informoval o omluvené neúčasti radních P. Žantovského a P. Foltána a hlasování P. Foltána formou per rollam, které zaslal emailem.

2. Schválení programu

Rada schválila program 158. zasedání.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 28/2021 (1x hlas per rollam)
P. Foltán žádal předložit k usnesení rozdílné stanovisko. Radní J. Wenigerová upozornila, že Rada nemůže akceptovat rozdílné stanovisko, které pouze odkazuje na videozáznam ze zasedání a neuvádí konkrétní nesouhlasné stanovisko předkladatele k danému usnesení.
Radní A. Mareček k tomu dodal, že podle platného jednacího řádu Rady musí být písemné stanovisko v souladu s ústně vyjádřeným rozdílným stanoviskem na zasedání rady.

3. Pošta, stížnosti

Rada obdržela stížnost starostky MČ Prahy 2 na údajnou neobjektivnost zprávy ČTK vydanou dne 1. 3. 2021 „Praha 2 bude letos hospodařit s rozpočtem 827,1 milionu Kč.“ Předseda Rady požádal generálního ředitele ČTK J. Majstra o vyjádření ke stížnosti. Rada stížnost projednala, schválila stanovisko GŘ ČTK J. Majstra. Rada doporučuje redaktorům ČTK, aby byli při zpracování obdobných zpráv pozornější. Rada konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 29/2021 (1x hlas per rollam)

Rada obdržela stížnost pana J. Kořisty na článek uveřejněný na webových stránkách idnes.cz dne 1. 4. 2021. Zpráva se týkala sporu zemí EU o rozdělení vakcín proti koronaviru. Rada požádala o stanovisko k této stížnosti GŘ ČTK J. Majstra. Rada projednala stanovisko generálního ředitele ČTK, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 30/2021 (1x hlas per rollam)

Rada obdržela stížnost pana P. Štěpánka, který se ohradil proti nepravdivé informaci o počtu odvolaných členů RRTV v roce 2003, kterou uvedla ČTK ve zprávě vydané na webových stránkách Českých novin dne 14. 4. 2021 „RRTV musí doplatit miliony korun šesti odvolaným radním, potvrdil soud“. ČTK zprávu obratem opravila. Rada pověřila předsedu Rady D. Soukupa, aby zaslal stěžovateli odpověď.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 31/2021

Rada projednala stížnost pana T. Kňourka na zprávu ČTK ze dne 24. 3. 2021 „Federaci židovských obcí vadí výroky kandidáta do Rady ČT“. Rada požádala o vyjádření ke stížnosti GŘ ČTK J. Majstra, s jeho stanoviskem se neztotožnila a požádala generálního ředitele ČTK o přepracování stanoviska.
Místopředsedkyně Rady J. Gáborová vyjádřila názor, že zpráva je naprosto v pořádku. Radní A. Bazalová se k tomuto názoru připojila s tím, že tento konkrétní případ je specifický, neboť výrok pana Černockého lze považovat za podněcování k nenávisti vůči skupině obyvatel. Redaktorka tedy podle ní postupovala správně, když nechala zaznít kritiku tohoto výroku bez další reakce.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová označila citovaný výrok kandidáta do Rady ČT uvedený v Parlamentních listech, za naprosto nepřijatelný.
Hlasování: 1 – 5 – 0 viz Usnesení č. 32/2021 (1x hlas per rollam)

4. Informace GŘ ČTK – odběratelé zpravodajského servisu ČTK (neveřejný bod zasedání)

5. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je v současné době zasílán monitoring ke koronavirovému zpravodajství, k prezidentským volbám v USA a D. Trumpovi, k brexitu a k volbám v ČR.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová navrhla členům Rady sledování zpravodajství k současnému vývoji ve vztazích RF a ČR v souvislosti s kauzou Vrbětice. Přítomní členové Rady návrh jednomyslně schválili.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č.33/2021

Rada schválila návrh radní A. Bazalové na zrušení zasílání monitoringu zpravodajství k bývalému americkému prezidentovi D. Trumpovi.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č.34/2021

6. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Digitalizace fotoarchivu – práce v Národní knihovně i v ČTK pokračují. Ministerstvo kultury prozatím nerozhodlo o přidělení dotace Národní knihovně na digitalizaci na rok 2021. GŘ ČTK J. Majstr zaslal dopis ministrovi kultury J. Zaorálkovi.
  • ČTK nemá podle stávajících podmínek nárok na kompenzace za provádění antigenních testů na covid-19 svých zaměstnanců. GŘ ČTK situaci řeší s Ministerstvem zdravotnictví.
  • ČTK spustila nový redakční systém.
  • Pokračují jednání o akvizici.
  • Pokračují kurzy Akademie ČTK, využívají je i základní a střední školy v rámci online výuky.
  • ČTK připravuje novou výstavu nazvanou „Olympijské okamžiky“.
  • ČTK očekává schválení nového volebního zákona, jehož změny ovlivní zpracování volebního zpravodajství ČTK.

7. Různé

Předseda Rady sdělil, že v souladu s pověřením členů Rady na minulém zasedání, informoval Volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o předžalobní výzvě radního P. Foltána vůči ČTK ohledně neproplaceného cestovného za období od března 2018 do konce roku 2019.

V této souvislosti zaznamenal reakci místopředsedy Volebního výboru M. Kolovratníka, který se vyjádřil, že „se za tyto věci normálně osobně stydím. A je mi hanba, že jsme toho člověka do rady zvolili.“

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 159. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 159. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 25. 5. 2021 ve 13.30 hod. Červnové zasedání Rady proběhne 22. 6. 2021 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 30.04.2021