160. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 22. června 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Petr Žantovský
Omluveni: Pavel Foltán
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Rady ČTK v roce 2020
4) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020
5) Pošta, stížnosti
6) Monitoring zpravodajství
7) Aktuální stav v ČTK (část neveřejná)
8) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal členy Rady a zahájil zasedání. Informoval o v pořadí třetí omluvě a neúčasti radního P. Foltána na zasedání. Zároveň seznámil členy Rady se sdělením P. Foltána k náhradnímu hlasování v bodech 3 a 4 programu červnového zasedání Rady.

2. Schválení programu

Předseda Rady D. Soukup navrhl, aby byl bod 7 programu zčásti neveřejný, neboť generální ředitel ČTK J. Majstr hodlá Radu informovat o vývoji připravované akvizice. Rada schválila program 160. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 38/2021

3. Zpráva o činnosti Rady ČTK v roce 2020

Rada projednala návrh Zprávy o činnosti Rady ČTK v roce 2020. Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová doplnila, že všechna usnesení Rady za rok 2020 jsou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020 jako celku.

Člen Rady P. Žantovský navrhl vyškrtnout 5. odstavec na první straně zprávy, který popisuje napjatou atmosféru na jednáních Rady v uplynulém roce. Tato informace je podle jeho názoru osobní a do výroční zprávy nepatří.

Předseda Rady D. Soukup konstatoval, že pouze popsal skutečnou situaci v Radě. Členka Rady A. Bazalová se přiklonila k tomu ponechat odstavec ve zprávě, neboť média se v uplynulém roce zajímala o Radu zejména v souvislosti s interními rozepřemi.

Místopředsedkyně J. Wenigerová navrhla upravit odstavec a vypustit jména dvou členů Rady, která jsou v navržené zprávě zmiňována v souvislosti s napjatou atmosférou. Nicméně považuje pracovní atmosféru v Radě v minulém roce za nestandardní, zejména v důsledku vystupování kolegy P. Foltána, který měl zpravidla destruktivní přístup k jednáním Rady. Podle jejího názoru by informace o napjaté atmosféře na zasedáních Rady měla být ve zprávě zmíněna. D.Soukup pak upravil text na: Zasedání Rady provázela v podstatě celý rok napjatá atmosféra. Člen Rady A. Mareček se přiklonil k názoru paní místopředsedkyně Wenigerové, nechtěl by, aby toto sdělení vyznělo ve smyslu, že členové Rady nerespektují odlišný názor jiného člena Rady.

Místopředsedkyně Rady Jana Gáborová souhlasí s tím, aby ve zprávě uvedený odstavec zůstal.

Rada neschválila návrh radního P. Žantovského upravit znění 5. odstavce návrhu Zprávy o činnosti Rady ČTK v roce 2020 a poukázat pouze na napjatou atmosféru v Radě, kterou předseda Rady posléze vysvětloval v médiích.
Hlasování: 2 – 0 – 4 viz Usnesení č. 39/2021

Rada schválila návrh místopředsedkyně Rady J. Wenigerové, zmíněný odstavec ve zprávě ponechat a upravit jeho znění ve smyslu, že napjatá atmosféra v Radě byla způsobená vystupováním jednoho člena Rady.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 40/2021

Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Žantovského

Rada schválila Zprávu o činnosti Rady ČTK v roce 2020.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 41/2021
(1 hlas formou náhradního hlasování)

4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020

Ekonomický ředitel ČTK V. Slabý popsal ekonomický vývoj v agentuře během minulého roku, který významně ovlivnila covidová pandemie. V první polovině roku agentuře výrazně poklesl hospodářský výsledek, zejména vlivem přetížení lidských zdrojů a také změnou situace u zákazníků a nájemníků. Dohodami se podařilo udržet si stálé zákazníky i nájemníky. Podařilo se však udržet bilanci hospodářského výsledku na velmi dobré úrovni a za to ekonomický ředitel V. Slabý vyjádřil velký dík všem zaměstnancům ČTK.

Součástí výroční zprávy je výrok auditora o věcném a věrném zobrazení ekonomických činností a předpokladu nepřetržitého konání v ČTK. V roce 2020 ČTK získala hodnocení AAA od ratingové společnosti Bisnode, které je nejvyšším ohodnocením pro společnosti v ČR.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová poděkovala za kvalitně zpracovanou výroční zprávu, zejména vyzdvihla práci všech zaměstnanců ČTK. Velmi oceňuje, že ČTK zvládla náročný rok 2020 s pozitivním hospodářským výsledkem. Rovněž pozitivně hodnotí i opětovné dosažení nejvyššího ratingového ocenění AAA agenturou Bisnode a výrok auditora k hospodaření agentury.
Ocenila každodenní práci redakce ke koronavirovému zpravodajství i způsob, jakým vedení ČTK velmi dobře zareagovalo na potřeby odběratelů.
Místopředsedkyně Rady vyzdvihla i další činnosti, které vedou k technickému zdokonalování zpravodajství, např. využívání umělé inteligence nebo volební automat. Dále zmínila probíhající digitalizaci fotobanky ČTK včetně popisových knih. Ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 14.00 hod. proběhne prezentace k digitalizaci, kterou pro členy Volebního výboru PS P ČR realizuje Národní knihovna.
Rovněž velký úspěch podle ní zaznamenala výstava Nežádoucí okamžiky, kterou navštěvovaly i školy a ČTK tím přispěla našemu školství ve vzdělávání v oblasti mediální výchovy. Akademie ČTK v průběhu pandemie realizovala pro školy i online kurzy.
Slibně se také rozvíjí služby Protextu, kdy se z malého oddělení stává virtuální tiskové středisko.

Členka Rady A. Bazalová také velmi ocenila, že se po tak složitém období podařilo ČTK dosáhnout zisku a poděkovala za to. Požádala o častější informování členů Rady o službě Protext, ve které vidí velký potenciál pro ČTK.

Rada schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020.
Hlasování: 5 – 0 – 2 viz Usnesení č. 42/2021
(1 hlas formou náhradního hlasování)

5. Pošta, stížnosti
Rada projednala stížnost p. A. Vojty, kterou obdržela dne 19. května 2021 ke zprávě vydané Českými novinami pod názvem „Kulhánek: Izrael má plné právo chránit své občany, má podporu ČR“. Pan A. Vojta si stěžuje na znění části textu, který informuje o počtech dětí a nezletilých obětí na obou stranách konfliktu. Předseda Rady požádal GŘ ČTK J. Majstra o stanovisko ke stížnosti. Rada se s tímto stanoviskem ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Místopředsedkyně Rady J. Gáborová sdělila, že měla problém pochopit, na co stěžovatel ve své stížnosti poukazuje. Článek v New York Times, který p. Vojta ke stížnosti připojil, a který dává ČTK za příklad kvalitní novinářské práce, nebyl v pořádku. Problematická je například zveřejněná fotografie v NYT, kdy za děti (nevinné oběti) NYT vydává i prokazatelného, byť mladistvého, bojovníka Hamasu. V jiném případě neuvádí u fotografií zabitých dětí, že se tyto děti bohužel staly obětí výbuchu, ale výbuchu raket odpálených Hamasem, které však explodovaly ještě na území Gazy.

Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 43/2021

6. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k parlamentním volbám v ČR a koronavirové situaci.

Členka Rady A. Bazalová požádala o zasílání monitoringu zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí.

7. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

 • Ve zpravodajství klesá počet zpráv ke koronaviru, naopak vzrůstá počet zpráv o volbách v ČR.
 • Velkou pozornost věnuje ČTK Evropské unii, prezidentu Bidenovi a jeho koronavirové a zahraniční politice.
 • Sílí zpravodajství o ekonomických záležitostech.
 • Probíhají přípravy na letní olympijské hry, ČTK spolupracuje s Českým olympijským výborem.
 • Pokračují přípravy výstavy Olympijské okamžiky, kterou doplňují podcasty rozhovorů s bývalými českými olympioniky.

Neveřejná část zasedání k připravované akvizici Profimedia

Rada požádala GŘ o písemnou informaci k připravované akvizici (info o konečné výši investice, splácení a návratnosti)

8. Různé

Radní A. Mareček se zeptal na vývoj ohledně předžalobní výzvy radního P. Foltána. GŘ ČTK J. Majstr odpověděl, že nedošlo k žádnému posunu.

Rada dohodla termíny příštích zasedání, viz níže.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 161. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 161. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 13. 7. 2021 ve 13.30 hod., Srpnové zasedání Rady proběhne 31. 8. 2021 ve 13.30 hod. Zářijové zasedání se bude konat dne 21. 9. 2021 od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 07.07.2021

Další informace

 • Program 163. zasedání Rady ČTK dne 21. září 2021 ve 13.30 hod. | 17.09.2021
 • 162. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 08.09.2021
 • Program 162. zasedání Rady ČTK dne 31. srpna 2021 ve 13.30 hod. | 26.08.2021
 • 161. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.08.2021
 • 160. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.07.2021
 • Program 160. zasedání Rady ČTK dne 22. června 2021 ve 13.30 hod. | 16.06.2021
 • 159. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 03.06.2021
 • Program 159. zasedání Rady ČTK dne 25. května 2021 ve 13.30 hod. | 19.05.2021
 • 158. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 30.04.2021
 • Program 158. zasedání Rady ČTK dne 20. dubna 2021 ve 13.30 hod. | 13.04.2021
 • 157. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 07.04.2021
 • Program 157. zasedání Rady ČTK dne 23. března 2021 ve 13.30 hod. | 16.03.2021
 • 156. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 26.02.2021
 • Program 156. zasedání Rady ČTK dne 16. února 2021 ve 13.30 hod. | 09.02.2021
 • 155. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 04.02.2021
 • Program 155. zasedání Rady ČTK dne 26. ledna 2021 ve 13.30 hod. | 21.01.2021
 • 154. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 29.12.2020
 • Program 154. zasedání Rady ČTK dne 15. prosince 2020 ve 13.30 hod | 08.12.2020
 • 153. zasedání Rady České tiskové kanceláře | 20.11.2020
 • Program 153. zasedání Rady ČTK dne 10. listopadu 2020 ve 13.30 hod formou videokonference | 05.11.2020