165. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 23. listopadu 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Projednání návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2022
5) Monitoring zpravodajství
6) Aktuální stav v ČTK
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.

2. Schválení programu

Rada schválila program 165. zasedání.
Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení č. 51/2021

3. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela za uplynulý měsíc žádnou stížnost a poštu.

4. Projednání návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2022
(neveřejný bod zasedání)

Rada projednala návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2022.
Rada neschválila návrh člena Rady P. Žantovského na nákup služebních telefonů pro členy Rady z ušetřených prostředků v rozpočtu Rady 2021.
Hlasování: 1 – 1 – 4 viz Usnesení č. 52/2021
(1 radní nehlasoval)

Rada schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2022.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 53/2021
Radní P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána.

Rada schválila Zprávu o činnosti Rady ČTK v roce 2020.

5. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k parlamentním volbám v ČR, ke koronavirové situaci, zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí, k situaci v Afghánistánu a k zdravotnímu stavu prezidenta ČR.

6. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Redakce zpravodajství se věnuje zejména tématům covidu, vyjednávání o vládě v ČR, ekonomické situace v ČR, situaci na polsko-běloruských hranicích.
  • ČTK nemá ke dni konání zasedání žádného zaměstnance, který by se nakazil na pracovišti, potýká se však s karanténními opatřeními.
  • Dochází ke zpomalení projektu digitalizace. Národní knihovna v letošním roce neobdržela přislíbené prostředky z Ministerstva kultury. Ministryně financí sdělila, že prostředky ve výši necelých 20 mil. Kč na digitalizaci odešly na Ministerstvo kultury. Národní knihovna dosud obdržela pouze 8 mil. Kč. Ministryně financí rovněž uvedla, že vláda v rozpočtu na příští rok vyčlenila navíc 300 mil. Kč pro kapitolu Ministerstva kultury, které jsou určené na provoz příspěvkových organizací. Ministerstvo kultury, po dotazu generálního ředitele ČTK J. Majstra, uvedlo že prostředky na digitalizaci fotoarchivu ČTK nedisponuje a že nemá finance ani na provoz Národní knihovny.
  • Výstava Olympijské okamžiky se přesunula do Brna.
  • ČTK připravuje rozpočet na příští rok. Návrh rozpočtu předloží Radě k projednání a schválení na prosincovém zasedání.

Rada žádá generálního ředitele ČTK o informace o dotacích z evropských fondů, které ČTK čerpala v letošním roce a bude čerpat v příštím roce.
Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení č. 54/2021

7. Různé

Radní David Soukup, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček a Petr Žantovský žádají o zřízení služební mailové adresy, kterou budou využívat pro výkon funkce v Radě ČTK.

Radní P. Foltán navrhl zrušit usnesení č. 14/2020, protože nespadá do působnosti Rady ČTK.
Předseda Rady D. Soukup vystoupil s protinávrhem odložit projednání návrhu P. Foltána na příští zasedání, aby se všichni členové Rady mohli seznámit se zněním usnesení.
Hlasování: 5 – 2 – 0 viz Usnesení č. 55/2021
Radní P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána.

Radní P. Foltán žádá o provedení změny v zápise z jara 2020, blíže nespecifikoval, o který zápis se jedná.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 166. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK
5. Informace o dotacích pro ČTK v roce 2021 a 2022
6. Projednání návrhu rozpočtu ČTK na rok 2022
7. Monitoring zpravodajství
8. Aktuální stav v ČTK
9. Různé

Příští 166. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 14. 12. 2021 ve 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 07.12.2021