166. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 14. prosince 2021

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček
Omluveni: Petr Žantovský, Pavel Foltán
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Volba předsedy, předsedkyně Rady ČTK, volba místopředsedů, místopředsedkyň Rady ČTK (neveřejný bod)
4) Projednání návrhu rozpočtu ČTK na rok 2022 (neveřejný bod)
5) Pošta, stížnosti
6) Monitoring zpravodajství
7) Aktuální stav v ČTK
8) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvili radní P. Žantovský a P. Foltán, který emailem sdělil, že hlasuje formou náhradního hlasování proti návrhu rozpočtu ČTK na rok 2022.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se dotázala, zda P. Foltán zdůvodnil své hlasování. Radní A. Bazalová se dotázala, zda P. Foltán svou neúčast zdůvodnil. Radní P. Foltán nezdůvodnil své hlasování ani svou neúčast.

2. Schválení programu

Rada schválila návrh místopředsedkyně Rady J. Wenigerové zařadit do programu 166. zasedání Rady do bodu 8) Různé projednání návrhu radního P. Foltána na zrušení usnesení č. 14/2020. Uvedený návrh přednesl P. Foltán na listopadovém zasedání Rady, přičemž Rada rozhodla odložit jeho projednání na prosincové zasedání z důvodu potřeby seznámit se se zněním usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 56/2021

Rada schválila program 166. zasedání.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 57/2021

3. Volba předsedy, předsedkyně Rady ČTK, volba místopředsedů, místopředsedkyň Rady ČTK (neveřejný bod zasedání)

Proběhla tajná volba předsedy a místopředsedů Rady ČTK.
Rada schválila návrh předsedy Rady D. Soukupa zvolit na následující funkční období dva místopředsedy Rady.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 58/2021
Předsedou Rady byl počtem pěti hlasů zvolen David Soukup, místopředsedkyní Rady byla zvolena počtem pěti hlasů Jaroslava Wenigerová, počtem pěti hlasů byla zvolena místopředsedkyní Rady Jana Gáborová viz Usnesení č. 59/2021.
Funkční období předsedy Rady D. Soukupa a místopředsedkyně Rady J. Gáborové začíná 15. 12. 2021. Funkční období místopředsedkyně Rady J. Wenigerové začíná 18. 2. 2022.

4. Projednání návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2022
(neveřejný bod zasedání)

Rada projednala návrh rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2022.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová za sestavený rozpočet poděkovala, považuje ho za jasný, přehledný a srozumitelný. Součástí návrhu rozpočtu Rady ČTK je i podrobná důvodová zpráva.
Předseda Rady D. Soukup se zeptal na poměr mezi vynaloženými náklady na údržbu a správu budov a výnosů z nich. A dále pak na obsazenost prostorů nájemníky v hlavní budově ČTK v Opletalově ulici.
Finanční ředitel ČTK V. Slabý poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu.
Rada schválila rozpočet ČTK na rok 2022.
Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 60/2021
(jeden hlas formou náhradního hlasování)

GŘ ČTK J. Majstr poskytl Radě informaci o projektech financovaných z fondů EU, kterých se ČTK účastní.

5. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela za uplynulý měsíc žádnou stížnost.
Předseda Rady D. Soukup obdržel dopis z Volebního výboru Poslanecké sněmovny, ve kterém ho jeho předseda A. Juchelka žádá o opětovné předložení výročních zpráv ČTK za roky 2018, 2019 a 2020. Výroční zprávy byly již projednány a schváleny volebním výborem, ale v uplynulém volebním období je neprojednalo plénum Poslanecké sněmovny.

5. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k parlamentním volbám v ČR, ke koronavirové situaci, zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí, k situaci v Afghánistánu a k zdravotnímu stavu prezidenta ČR.
Rada rozhodla o ukončení zasílání monitoringu zpravodajství k parlamentním volbám v ČR.

6. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Hlavním tématem zpravodajství zůstává covid.
  • Prostředí na pracovišti v ČTK je z hlediska covidu bezpečné, v případech, kdy je to možné, využívají pracovníci ČTK homeoffice.
  • Redakce zpravodajství se dále věnuje formování nové vlády v ČR, situaci v EU, situaci na polsko-běloruských hranicích i na Ukrajině.
  • ČTK dokončuje rekonstrukci zpravodajského sálu.
  • Dochází ke zpomalení projektu digitalizace. Národní knihovna má prostředky na cca čtvrtinový provoz do konce roku. S dalším vyjednáváním o finančních prostředcích na digitalizaci čeká vedení ČTK a Národní knihovny na ustavení nové vlády.

7. Různé

Rada projednala návrh P. Foltána, který na minulém zasedání žádal o zrušení usnesení č. 14/2020.
Rada se seznámila s textem usnesení č. 14/2020, na tomto textu neshledala nic protizákonného a neschválila zrušení tohoto usnesení.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 61/2021

Rada projednala termíny příštích zasedání. Předseda Rady D. Soukup uložil tajemnici Rady informovat nepřítomné radní o termínech zasedání.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 167. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 167. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 25. 1. 2022 ve 13.30 hod. Únorové zasedání proběhne 15. 2. 2022 ve 13.30 hod. V březnu se bude zasedání konat 22. 3. 2022 od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 23.12.2021