167. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 25. ledna 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: Angelika Bazalová
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvila radní Angelika Bazalová.

2. Schválení programu

Rada schválila program 167. zasedání.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 1/2022

3. Pošta, stížnosti

Rada obdržela dne 17. ledna 2022 stížnost pana Davida Procházky, který si stěžoval na některé aspekty agenturního zpravodajství o onemocnění covid-19 a o viru SARS-CoV-2. Rada požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK J. Majstra. Toto stanovisko Rada projednala a schválila na svém 167. zasedání. Rada konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.
Hlasování: 5 – 0 – 2 viz Usnesení č. 2/2022
Jeden hlas formou náhradního hlasování.

Radní A. Bazalová k tomu, prostřednictvím emailové zprávy, navrhla zadat analýzu, která vyhodnotí, zda za vybrané časové období dává ČTK rovnoměrný prostor všem relevantním vědeckým názorovým proudům v otázce řešení pandemie covid-19.
Radní P. Žantovský návrh A. Bazalové podpořil.
Radní A. Mareček navrhl odložit projednání návrhu na zadání analýzy na příští zasedání, aby mohla radní A. Bazalová přesně popsat svůj záměr a rozsah analýzy.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, ke koronavirové situaci, zpravodajství k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí, k situaci v Afghánistánu a k zdravotnímu stavu prezidenta ČR.
Rada rozhodla a požádala GŘ ČTK J. Majstra o zasílání monitoringu zpravodajství k vývoji situace na Ukrajině a o Olympijských hrách v Pekingu.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Hlavními tématy zpravodajství zůstávají covid, nová vláda ČR, situace na Ukrajině, Olympijské hry v Pekingu.
  • ČTK provádí povinné testování na covid-19. V případech, kdy je to možné, využívají pracovníci ČTK home office.
  • Fotografové ČTK opět bodovali v soutěži Czech Press Photo 2021. Roman Vondrouš získal první místo v kategorii Sport. V kategorii Člověk a životní prostředí získal druhou cenu brněnský fotoreportér ČTK Igor Zehl. Zvláštní cenu Canon Junior Award pro mladého autora získal fotoreportér ČTK Ondřej Deml za sérii z olympijských her s názvem Olympijské emoce.
  • Také ČTK čelí dramatickému nárůstu cen energií a inflaci.
  • ČTK je v závěrečné fázi projektu, v rámci kterého bude nabízet slovenským klientům automatizované překlady textů ČTK ve slovenštině.
  • ČTK využívá část programátorské kapacity dceřiné firmy Profimedia.
  • ČTK dokončuje projekt Frameright, který bude prostřednictvím příslušného nástroje doporučovat vhodný ořez fotografií.
  • Redakce ČTK zvládá zajišťovat zpravodajský servis v plném rozsahu.

Předseda D. Soukup sdělil GŘ ČTK J. Majstrovi, že se bude nadále snažit motivovat vedení ČTK ke zřízení záložky, kde budou publikované dezinformace.

6. Různé

Předseda Rady D. Soukup přednesl svůj záměr motivovat vedení ČTK k vytvoření sekce pro monitoring zřejmých dezinformací, což vnímá jako službu veřejnosti. Spolupráce na tomto projektu by mohla podle něj fungovat i ve spolupráci s Českým rozhlasem a Českou televizí. Financování by podle jeho názoru nebylo nijak zvláště nákladné, bylo by možné prostřednictvím grantů a spolupracovat by mohly i neziskové organizace, které již na podobné projekty peníze mají. Tuto službu mají i zahraniční tiskové agentury, jako například Reuters, uvedl.

Radní P. Žantovský podpořil myšlenku, že by mohl být vytvořen „opravník omylů“, kde se budou zveřejňovat případné omyly, které se uvedou na pravou míru. Problém vidí v tom, kdo bude rozhodovat o tom a podle jakých kritérií, co je a není pravda. Nesouhlasí se zapojením neziskových organizací v podobném projektu. Zároveň podle jeho názoru není v působnosti Rady, aby zadal vedení ČTK podobný projekt, ten by měl vzniknout z vnitřních dispozic.

Radní A. Mareček se nevymezuje proti této službě, nakonec ji využívá více zahraničních agentur. Počítá s tím, že by měly být zveřejňovány fakenews z celého světa. Souhlasí s financováním z evropských fondů. Měla by to být neplacená služba veřejnosti. Není mu jasné, kdo bude určovat co je a není fakenews.

Podle D. Soukupa se lze inspirovat v zahraničí a podobný model převzít. Podle radního P. Foltána Rada není kompetentní tlačit ČTK do nějaké činnosti. Považuje i za problém, že není možné se inspirovat modelem zahraniční agentury, která má jiné právní postavení než veřejnoprávní ČTK. České mediální právo ani zákon o ČTK nezná pojem fakenews. Za sebe nedoporučil realizovat tuto iniciativu s tím, že je to risk.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová má rozdílný názor od pana předsedy D. Soukupa, zákon o ČTK toto neumožňuje. Přiklání se k názoru radního P. Žantovského, že není jasné, kdo bude určovat co je a není dezinformace. Takový projekt podle ní nespadá do kompetence Rady.

Předseda Rady D. Soukup k tomu sdělil, že Rada má dozírat na vyváženost zpravodajství a ČTK má poskytovat veřejnou službu, takže v tom žádný problém nevidí a domnívá se, že taková služba by měla být úkolem veřejnoprávní agentury. P. Foltánovi dále sdělil, že v tom žádný risk nevidí toto ČTK jako Rada doporučit a že podobné právní postavení jako ČTK má francouzská AFP. Místopředsedkyně Rady J. Gáborová se domnívá, že toto je součástí práce investigativního novináře.

Předseda Rady D. Soukup vychází z toho, že Rada má důsledně dbát na poslání ČTK a dbát na poskytování vyváženého zpravodajství, službou veřejnosti v takovém případě je, že vznikne záložka, kde se objeví i jasné a zřejmé dezinformace. Jeho cílem je, aby se ČTK posunula o krok dále.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 168. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 168. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 15. 2. 2022 ve 13.30 hod. v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5.
V březnu se bude zasedání konat 22. 3. 2022 od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 02.02.2022