168. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 15. února 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Analýza ke zprávám ČTK o covid-19
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále jen „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Informoval, že Angelika Bazalová dorazí na zasedání později.

2. Schválení programu

Rada schválila program 168. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 3/2022

3. Pošta, stížnosti

Rada obdržela dne 7. února 2022 stížnost pana Alexandra Vojty, který si stěžoval na údajné dezinformování ze strany ČTK ve věci východní Ukrajiny a tamní bezpečnostní politiky.

Podle místopředsedkyně Rady J. Gáborové se nejedná o stížnost. Pan Vojta neuvádí žádnou konkrétní zprávu, která by měla dezinformační charakter. J. Gáborová navrhla, aby předseda Rady v tomto smyslu stěžovateli odpověděl. Radní A. Mareček podpořil tento návrh. Radní P. Foltán navrhl, aby Rada vyzvala předkladatele k upřesnění stížnosti.

Rada pověřila předsedu Rady D. Soukupa, aby vyzval p. A. Vojtu k upřesnění své stížnosti na zpravodajství ČTK ve věci východní Ukrajiny.
Hlasování: 7 – 0 – 0 viz Usnesení č. 4/2022

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, ke koronavirové situaci, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR, k vývoji situace na Ukrajině a k Olympijským hrám v Pekingu.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Od začátku února ČTK provedla 653 povinných testů svých zaměstnanců na covid – 19, žádný z nich nebyl pozitivní.
  • Hlavními tématy zpravodajství jsou situace na Ukrajině, covid-19, nová vláda ČR, rozpočet ČR, pandemický zákon, Parlament ČR.
  • ČTK připravuje a koordinuje projekt pro Úřad vlády k předsednictví České republiky Evropské unii.
  • Nový redakční systém ČTK je v provozu už téměř rok, podle předpokladů je funkční a výkonný.
  • Rakouská firma PicRights skenuje neoprávněné použití fotografií pro americkou tiskovou agenturu the Associated Press. ČTK je exkluzivním zástupcem této agentury na českém trhu a rovněž plánuje využít těchto služeb pro vlastní fotografie. ČTK tím mimo jiné hodlá kultivovat zdejší prostředí, aby bylo zřejmé, že na fotografie se vztahují autorská práva a za použití fotografíí se ve většině případů musí platit.
  • Od čtvrtka 17. 2. 2022 Akademie ČTK zahajuje několik bloků výuky pro studenty Fakulty sociálních věd na téma agenturní žurnalistika, studenti budou docházet do ČTK a učit se, jak agentura funguje.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová požádala GŘ ČTK J. Majstra, zda by bylo možné, aby zástupce Akademie ČTK mohl na některém z příštích zasedání informovat radní o tématech a zájmu škol o kurzy akademie.

6. Analýza ke zprávám ČTK o covid-19

Radní A. Bazalová se domnívá, že česká média, která v uplynulém období informovala o covidové pandemii dávala větší prostor odborníkům z jedné strany názorového spektra a pomíjela odborníky s odlišnými názory. Společnost by, podle jejího názoru, měla dostávat informace o všech přístupech k řešení situace. Je přesvědčená, že není rolí novinářů, aby rozhodovali, komu dají slovo a kdo je dostatečně kompetentní a důvěryhodný. A. Bazalová se nedomnívá, že se jedná problém ČTK, přesto navrhuje provést v rámci ČTK vnitřní monitoring, který by zdokumentoval, kteří odborníci a s jakou frekvencí byli publikováni v souvislosti s pandemií.

Radní P. Žantovský podporuje tento návrh. Požádal o upřesnění, zda by se analýza týkala i jiných médií nebo pouze ČTK.

Radní P. Foltán návrh A. Bazalové také podpořil a dotázal se, zda by se měl vyhodnocovat i obsah zpráv.

A. Bazalová se nepřiklání k hodnocení i obsahu vydaných zpráv, preferuje frekvenci vyjádření jednotlivých odborníků k pandemické situaci během určeného časového období. Požádala generálního ředitele ČTK J. Majstra, zda by navrhl postup.

A. Mareček doplnil, že někteří odborníci skončili ve funkci v průběhu období a i toto bude třeba v případné analýze zohlednit.

Předseda Rady D. Soukup by se přiklonil k přímému zadání seznamu jmen odborníků do systému. Je rovněž důležité zjistit, do jaké míry zahltí tato analýza pracovníky ČTK a proto se přiklání, aby analýzu zpracovala agentura i s odůvodněním, že pro ČTK není dobré, aby o sobě zpracovávala analýzu sama agentura.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová k tomu sdělila, že Rada dostává zprávy o covidu dva roky.

J. Wenigerová si klade otázky, zda se média, která odebírají zprávy od ČTK, na agenturu obrátila, zda jim ve zpravodajství něco chybí. Obrátil se někdo z odborníků na ČTK s podnětem, že nedostal prostor pro vyjádření svého názoru? Jde opravdu o celospolečenský zájem? Dodá někdo seznamy odborníků, které bude analýza zkoumat? Jak relevantní jsou vyjádření odborníků?

Generální ředitel J. Majstr k tomu sdělil, že je třeba se důkladně zamyslet nad metodikou a výstupy dané analýzy. Dosud si zatím žádná média ani odborníci na zpravodajství ČTK ke covidu nestěžovali. Dále uvedl, že ČTK nedisponuje žádným monitorovacím týmem a bylo by nutné k tomu vyčlenit zaměstnance, kteří by se v takovém případě nemohli věnovat své práci. Podle jeho názoru nebude možné analýzu zpracovat pouze strojově.

Podle místopředsedkyně Rady J. Gáborové by měla Rada přesně definovat požadavky na analýzu i časové období, za které by měla být zpracována.

J. Wenigerová souhlasí s názorem J. Gáborové. Navrhuje prozatím neuzavírat debatu a ještě ji velmi důkladně prodiskutovat.

Podle PŽ je nutné analýzu zpracovat za celý časový úsek dvou let. Upozornil, že Rada Českého rozhlasu má zkušenosti se zadáváním podobných analýz a navrhl, aby předseda Rady D. Soukup požádal o bližší informace předsedu Rady ČRo.

Radní P. Foltán navrhl do příštího zasedání rozmyslet a naformulovat přesné zadání analýzy pro generálního ředitele ČTK.

D. Soukup se přiklání k variantě oslovit nezávislou agenturu ke zpracování analýzy.

7. Různé

Rada stanovila data příštích zasedání, která proběhnou 22. března, 26. dubna, 24. května a 14. června 2022 vždy od 13.30 hod.

Předseda Rady zasedání ukončil.

Návrh programu 169. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Analýza zpravodajství ČTK o covid-19
7. Různé

Příští 169. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý v úterý 22. 3. 2022 ve 13.30 hod. v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 24.02.2022