169. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 22. března 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán
Omluveni: David Soukup, Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Analýza ke zprávám ČTK o covid-19
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Z důvodu onemocnění předsedy Rady ČTK Davida Soukupa vedla zasedání místopředsedkyně Rady ČTK (dále jen „Rady“) Jaroslava Wenigerová, která přivítala přítomné členy Rady a zahájila zasedání.
J. Wenigerová informovala, že z důvodu nemoci se omlouvají David Soukup a Petr Žantovský.

2. Schválení programu

Paní místopředsedkyně, po dohodě s ostatními radními a s ohledem na nepřítomné členy Rady, požádala generálního ředitele ČTK J. Majstra o odložení prezentace o činnosti Akademie ČTK na příští zasedání.
Paní místopředsedkyně J. Wenigerová navrhla zařadit do bodu různé neveřejný bod, který se týká ekonomických otázek ČTK.

Rada schválila program 169. zasedání.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 5/2022

3. Pošta, stížnosti

Rada obdržela stížnost pana Milana Tomečka, který si stěžuje na zprávu ČTK ze dne 17. února 2022. Zpráva se týká zamítnutí kasační stížnosti proti územnímu rozhodnutí na dostavbu dálnice D1 v úseku u Přerova. Rada požádala generálního ředitele ČTK J. Majstra o stanovisko ke stížnosti. Rada podnět p. Tomečka projedná na dubnovém zasedání.
Paní místopředsedkyně J. Wenigerová informovala členy Rady, že předseda Rady na základě pověření z minulého zasedání požádal p. Alexandra Vojtu o upřesnění jeho stížnosti. A. Vojta do současné doby na výzvu nezareagoval.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, ke koronavirové situaci, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR, k vývoji situace na Ukrajině a k Olympijským hrám v Pekingu.

Rada rozhodla, že již nebude odebírat monitoring zpravodajství k ZOH v Pekingu. Ostatní témata ponechává.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • ČTK přešla z covidového zpravodajství do válečného zpravodajství.
  • Vláda zrušila téměř všechna covidová omezení, zaměstnanci se vrací z domácího prostředí zpět do budovy.
  • Vedoucí strategie ČTK Jaroslav Kábele připravil program ČTK pro předsednictví EU, který projednává na Úřadu vlády a na Ministerstvu zahraničních věcí – ČTK bude poskytovat videostreamy pro členské země, mediální školení před kamerou a krizovou komunikaci. Připraví putovní výstavu o EU.
  • Největším tématem zpravodajství je nyní válka na Ukrajině. První dny po 24. únoru 2022 ČTK vydala výrazně více zpráv v porovnání s množstvím zpráv, které vydala po 11. září 2001. Zahraniční redakce zpracovává ohromné množství materiálu k válce na Ukrajině.
  • 24. února 2022 otevřela ČTK zdarma přístup ke svému zpravodajství pro ukrajinskou tiskovou agenturu a rovněž jí předala významný finanční dar na její provoz.
  • ČTK zpřístupnila svým klientům headliny ke zprávám o Ukrajině i ve prospěch některých státních institucí. Pro mediální klienty ČTK vytvořila textové online zpravodajství, které v současné době využívá 40 webových portálů.
  • ČTK zabezpečuje své IT struktury.
  • ČTK získala dotaci na digitalizaci ve výši 10 mil. Kč. Projekt může dále pokračovat.

6. Analýza ke zprávám ČTK o covid-19

Členové Rady obdrželi od GŘ ČTK J. Majstra podklad k analýze zpravodajství ČTK o pandemii. J. Wenigerová za podklad poděkovala a předala slovo člence Rady A. Bazalové.

Radní A. Bazalová také poděkovala za podklad a sdělila, že si je rovněž vědoma úskalí, která zpracování podobných analýz přináší.
V objemu, v jakém si původně představovala analýzu zpracovat, nyní považuje za nereálný a vzhledem k ceně za zpracování i zbytečný, navíc může vést k nejednoznačnému výsledku.
Podle jejího názoru máme za sebou období, které bylo pro novinářskou práci velmi náročné a bylo by vhodné posoudit, jestli se novináři s tímto tématem popasovali dobře a splnili úlohu, kterou mají ve společnosti mít. Cílem není nikoho brát k zodpovědnosti a hodnotit, zda udělali něco správně nebo špatně.
Návrh A. Bazalové zní tak, že Rada požádá redakci, aby sama řekla, které odborníky k tématu covidu oslovovala. Očekává, že vznikne seznam několika desítek jmen, které se zadají do databáze, a sestavil by se žebříček nejvíce oslovovaných jmen podle frekvence, s jakou se vyskytují v pandemickém zpravodajství. Jednalo by se pouze o kvantitativní analýzu. Poté by se jednotlivé zprávy roztřídily podle relevance.

Místopředsedkyně Rady J. Gáborová se domnívá, že taková analýza nebude mít vypovídací hodnotu. Dovede si představit zpracování diplomové práce na téma, jak média informovala o covidu. Očekávala by ucelený výstup.

Podle radního A. Marečka nemusí být studentská práce relevantní k faktům. Pro analýzu za několik set tisíc Kč by p. Mareček nehlasoval.

Radní P. Foltán souhlasí s návrhem A. Bazalové. P. Foltán se domnívá, že taková analýza by se neměla opírat o studentské práce, které jsou subjektivní u autora i u oponentů. Smysl takového vyhodnocení vidí ve funkční zpětné vazbě u stabilizovaného systému. Hledal by cestu, jak provedení analýzy zjednodušit.

GŘ ČTK J. Majstr k tomu sdělil, že v období války na Ukrajině se redakce není schopná touto prací zabývat.

Podle radního P. Foltána ČTK plní veřejnou službu, toto plnění kontroluje Rada a redakce by měla tyto informace na žádost Rady poskytnout.

A. Bazalová nemá v úmyslu redakci zatěžovat v době, která je hektická. Osobně se domnívá, že vyhledání jmen je otázka několika hodin práce. Úmysl není v žádném případě myšlen negativně, domnívá se, že redakce by sama měla mít touhu vyhodnotit svou práci.

Podle J. Gáborové bylo za poslední dva roky vydáno na téma covid hodně zpráv a nepřišla žádná stížnost. Podle ní není nezbytně nutné, aby taková analýza byla zpracována hned.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová je skeptická k analýzám i k žebříčkům. Často nemají vypovídací schopnost a jsou nerelevantní.

Podle A. Bazalové by tento žebříček měl jasné kritérium. Jednalo by se o čistě kvantitativní žebříček, kolikrát se ve zpravodajství odborník objevuje.

GŘ ČTK J. Majstr k tomu sdělil, že zpětnou vazbu redakce provádí. V současné době není možné redakci zatěžovat. V tuto chvíli je analýza neproveditelná. J. Majstr není proti vyhodnocení, ale je skeptický k výsledku, který může být zkreslený.

A. Bazalová navrhla, aby diskuze o vypracování analýzy zpravodajství ČTK ke covidu-19 byla odložena na příští zasedání.

Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 6/2022
(jeden hlas per rollam)

7. Různé

Rada projednala neveřejný bod k ekonomickým otázkám ČTK. Rada rozhodla, že tento bod projedná i na příštím zasedání. Předseda Rady připraví pro jednání podklad, který zašle členům Rady před příštím zasedáním.
Hlasování: 4 – 0 – 0 viz Usnesení č. 7/2022

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová zasedání ukončila.

Návrh programu 170. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Analýza zpravodajství ČTK o covid-19
7. Ekonomické otázky – neveřejný bod
8. Různé

Příští 170. veřejné zasedání Rady se bude konat v úterý 26. 4. 2022 ve 13.30 hod v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 28.03.2022