170. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 26. dubna 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: -
Hosté: Jaroslav Kábele, ředitel strategie ČTK, Martina Vašíčková ředitelka Akademie ČTK

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Analýza ke zprávám ČTK o covid-19
7) Ekonomické otázky – neveřejný bod
8) Informace o Akademii ČTK
9) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Z důvodu nemoci se jako host ze zasedání omluvil generální ředitel ČTK Jiří Majstr, zastoupil ho ředitel strategie ČTK Jaroslav Kábele.

2. Schválení programu

Rada schválila program 170. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 8/2022
Vzhledem k pozdnímu příchodu radní P. Foltán nehlasoval.

3. Pošta, stížnosti

Rada projednala stížnost pana Milana Tomečka, který si stěžuje na zprávu ČTK ze dne 17. února 2022. Zpráva se týká zamítnutí kasační stížnosti proti územnímu rozhodnutí na dostavbu dálnice D1 v úseku u Přerova. Rada požádala generálního ředitele ČTK J. Majstra o stanovisko ke stížnosti. Rada schválila stanovisko generálního ředitele a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona ČTK.
Hlasování: 5 – 1 – 1 viz Usnesení č. 9/2022
Radní P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, ke koronavirové situaci, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR a k vývoji situace na Ukrajině.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová navrhla upravit monitoring zpravodajství o situaci na Ukrajině a v Rusku, protože některé zprávy se dublují.
Radní P. Žantovský naopak doporučuje posílení zpravodajství o Rusku, ne pouze válečném ale i o jeho vnitropolitickém kontextu. Podle jeho názoru ČTK ani jiná média nepřinášejí skutečný obraz situace v Rusku a na Ukrajině, ale zaměřují se výhradně na válečné zpravodajství. P. Žantovský navrhuje posílit informovanost o běžném životě na Ukrajině a v Rusku.
Rada rozhodla, že bude ukončen monitoring zpravodajství ke koronavirové situaci.

5. Aktuální stav v ČTK

Ředitel strategie ČTK Jaroslav Kábele informoval Radu o aktuální situaci v ČTK:

  • ČTK pokračuje ve válečném zpravodajství (za 1. měsíc války ČTK vydala cca 16 tis. zpráv, ve 2. měsíci války ČTK vydala 13 tis. zpráv)
  • Zaměstnanci se ve většině vrátili do redakcí, pracují i v terénu.
  • Agentura připravuje program ČTK pro předsednictví České republiky Evropské unii. Úřad vlády si definitivně objednal u ČTK putovní výstavu o EU, která bude od července do konce roku vystavena v krajských městech ČR. Ministerstvu zahraničních věcí bude ČTK poskytovat videostreamy, které budou určené pro potřeby MZV, členských zemí, ambasád i účastníků jednotlivých akcí. Akademie ČTK bude pořádat mediální školení před kamerou a školení krizové komunikace pro velvyslance a úředníky MZV.
  • Pobočka ČTK v Bruselu bude během předsednictví ČR, tj. od léta do konce roku, posílena o druhého zpravodaje.
  • ČTK pokračuje v plnění projektů evropských grantů. V rámci dalšího evropského projektu bude celkem pět tiskových agentur různých zemí včetně ČTK sdílet 2-3 zpravodajská videa týdně. Každá z agentur může o video obohatit svůj zpravodajský servis. Projekt bude zahájen v červenci 2022.
  • ČTK eviduje zvýšenou poptávku po komerčních videostreamech, ČTK odbaví měsíčně cca 25 – 30 streamů.
  • V Helsinkách zítra začíná další konference sdružení tiskových agentur MINDS International. ČTK bude prezentovat úspěšnou akvizici společnosti Profimedia a představí její software.
  • Putovní fotografická výstava Olympijské okamžiky se v květnu přesune z pražské Pankráce do své poslední zastávky na korzo v Nových Butovicích.
  • Zároveň se už připravuje nová výstava pod názvem Československé okamžiky k 30. výročí rozdělení Československa a vzniku samostatné ČR. Výstava bude mít vernisáž na konci července na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. S Letní filmovou školou ČTK opět uzavřela dohodu o partnerství a uspořádá zde týdenní workshop pro studenty.

Radní P. Žantovský velmi ocenil sérii putovních výstav, které ČTK pořádá.
Předseda Rady D. Soukup upozornil na projekt Rádio Ukrajina, které vysílá v České republice v ukrajinštině. Domnívá se, že by pro ČTK mohlo být toto rádio zajímavým zdrojem informací.
Radní P. Žantovský se nedomnívá, že je možné takto jednostranně přebírat informace pouze jedné strany, aniž by dali slovo druhé straně. V současnosti to není možné ani z hlediska dodržování pravidel EU, protože je nyní zakázané šířit zpravodajství veškerých ruských státních informačních prostředků.
D. Soukup upozornil, že toto není nezákonné, pokud bude ČTK citovat informace, které poskytuje Rádio Ukrajina a rádio by se tak stalo jedním ze zdrojů ČTK. Ředitel strategie ČTK J. Kábele informaci předá redakci ČTK, která sama rozhodne, jak ji využít.

6. Analýza ke zpravodajství ČTK o covid-19

Radní A. Bazalová na minulém zasedání požádala GŘ ČTK, zda by redakce mohla poskytnout Radě seznam jmen odborníků, kteří byli citováni ve zpravodajství ČTK v souvislosti s onemocněním covid-19 a kteří nebyli politicky činní. Generální ředitel ČTK J. Majstr k tomu v březnu sdělil, že redakce je natolik vytížená válečným zpravodajstvím, že nemá časový prostor se této věci věnovat.
Ředitel strategie ČTK J. Kábele Radu informoval, že vzhledem ke snížení intenzity zpravodajství k válce na Ukrajině a po diskusi s panem generálním ředitelem a paní šéfredaktorkou dospěla ČTK k závěru, že redakce v současné době má kapacitu vyžádaný seznam pro Radu zpracovat.
Radní A.Bazalová do příštího zasedání předloží návrh, jak s tímto seznamem dále pracovat. Radní A. Bazalová má zájem o kvantitativní analýzu, která by uváděla frekvenci citace jednotlivých odborníků. Kdo by to měl dělat, v tuto chvíli neví.
Místopředsedkyně J. Wenigerová zpřesnila, že už nehovoříme o analýze, ale o tabulce se jmény odborníků, kterou připraví ČTK. Sama se rozhodne se, až budou známy podrobnosti. Místopředsedkyně J. Gáborová položila otázku, k čemu bude tento seznam sloužit.
Rada pověřila radní Angeliku Bazalovou, aby do příštího zasedání předložila návrh, jak s dodaným seznamem odborníků dále pracovat.
Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení č. 10/2022

Rada žádá redakci ČTK o jmenovitý seznam odborníků, kteří se ve zpravodajství ČTK vyjadřovali ke covid-19 v období od února 2020 do současnosti.
Hlasování: 6 – 0 – 1 viz Usnesení č. 11/2022

7. Ekonomické otázky (neveřejný bod)

Rada přijala neveřejné usnesení k ekonomickým otázkám ČTK.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 12/2022
Radní P. Žantovský předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Během projednávání tohoto bodu opustil radní P. Foltán zasedání. Odmítl odpovědět na dotaz, který mu v souvislosti s jeho vystoupením k tomuto bodu položila místopředsedkyně Rady J. Wenigerová a bez omluvy ze zasedání odešel.

8. Informace o Akademii ČTK

Ředitelka Akademie ČTK Martina Vašíčková představila radním činnost Akademie ČTK.
Rada vyjádřila poděkování Akademii ČTK, která velmi napomáhá kvalitě mediální výchovy mladých lidí i pedagogů v České republice.
Hlasování: 5 – 0 – 0

9. Různé

Předseda Rady D. Soukup zasedání ukončil.

Návrh programu 171. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Diskuze nad návrhem, jak dále pracovat se seznamem odborníků – Covid 19
7. Různé

Příští 171. veřejné zasedání Rady se bude konat v úterý 24. 5. 2022 ve 13.30 hod. v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 04.05.2022