171. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 24. května 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup Jaroslava Wenigerová, Jana Gáborová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Petr Žantovský
Omluveni: Pavel Foltán
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Pošta, stížnosti
4) Monitoring zpravodajství
5) Aktuální stav v ČTK
6) Diskuze nad návrhem jak dále pracovat se seznamem odborníků covid-19
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK(dále „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvil radní P. Foltán.

2. Schválení programu

Rada schválila program 171. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 14/2022

3. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela v uplynulém období žádnou stížnost.

4. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR a k vývoji situace na Ukrajině.

5. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • ČTK má od dnešního dne (tj. od 24. 5. 2022) na Ukrajině fotoreportérku a fotoreportéra.
  • ČTK dnes (24. 5. 2022) podepsala smlouvu s Úřadem vlády na uspořádání putovní výstavy k osmnáctiletému výročí vstupu ČR do EU. Výstava bude k vidění ve třech shodných provedeních na různých místech v České republice. Výstava se bude konat u příležitosti předsednictví České republiky Evropské unii.
  • Výstava Olympijské okamžiky se přesunula do své poslední zastávky v Nových Butovicích.
  • ČTK připravuje další výstavu k 30. výročí vzniku České a Slovenské republiky. Vernisáž proběhne v Uherském Hradišti.
  • Ředitel strategie ČTK p. Jaroslav Kábele byl zvolen do výkonné rady SPIRu (Sdružení pro internetový rozvoj).
  • Národní knihovna obnoví práce na digitalizaci fotoarchivu ČTK. GŘ ČTK J. Majstr poděkoval za pomoc při získávání dotace.
  • ČTK připravuje výroční zprávu za rok 2021, která se bude lišit od předchozích z důvodu proběhlé akvizice společnosti Profimedia. GŘ ČTK J. Majstr požádal volební výbor Poslanecké sněmovny o prodloužení lhůty pro předložení výroční zprávy o jeden měsíc. Volební výbor žádosti vyhověl. ČTK předloží výroční zprávu Radě ke schválení na červencovém zasedání i vzhledem k brzkému červnovému zasedání.

K dotazu předsedy Rady D. Soukupa o možném využití informací vysílaných Rádiem Ukrajina ve zpravodajství ČTK, připravil J. Majstr pro členy Rady přehled zdrojů, které ČTK využívá ve zpravodajství o Ukrajině. Dále uvedl, že Rádio Ukrajina nabídlo ČTK svou zprávu, jednalo se o rozhovor s poradcem starosty Mariupolu Petrem Andrjuščenkem. Tento rozhovor obsahoval informace, které v servisu ČTK již byly zachyceny. GŘ ČTK J. Majstr považuje množství zdrojů k tématu války na Ukrajině, které ČTK ve zpravodajství využívá za dostatečně široké.

6. Diskuze nad návrhem jak dále pracovat se seznamem odborníků o covid-19

GŘ ČTK J. Majstr předložil Radě na základě jejího usnesení č. 11/2022 seznam expertů, jejichž jména byla zmíněna ve zpravodajství ČTK zachycujícím primárně lékařské a zdravotnické aspekty pandemie covid-19 v období od února 2020 do dubna 2022.
Radní A. Bazalová poděkovala za podklad, seznam domácích odborníků, který čítá 130 jmen je dlouhý a počet ji překvapil. A. Bazalová oslovila dvě instituce, které by mohly analýzu zpracovat. Náklad na její zpracování by byl přibližně 50 tis. Kč. Je přesvědčená, že taková reflexe je v zájmu samotné redakce, podobné analýzy se zpracovávají i v jiných redakcích např. v České televizi.
Radní P. Žantovský k tomu sdělil, že přestože byl původně zastáncem zpracování této analýzy, nyní by vzhledem k široce pojatému a možná i nejasnému zadání už další analýzu nezpracovával. Poděkoval za seznam, který je podle jeho názoru pestrý a je s ním v této formě spokojený.
Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se ztotožnila s tímto názorem. Prostor vyjádřit se k danému tématu podle ní dostalo hodně odborníků.
Podle předsedy Rady D. Soukupa není třeba zpracovávat podobnou analýzu, zvláště když Rada neobdržela za celé období pandemie stížnost na zpravodajství ČTK o covidu-19.
A. Bazalová vysvětlila, že výsledkem analýzy měl být seznam jmen odborníků a frekvence, se kterou se jednotliví experti vyjadřovali ke covidu-19. Podle místopředsedkyně Rady J. Gáborové pouze četnost, se kterou se experti vyjadřovali, nebude dostatečně vypovídající a bylo by následně třeba zanalyzovat i výstupy.
Radní A. Mareček se domnívá, že zadání je velmi široké a analýza nebude působit objektivně.

Rada vzala na vědomí jmenovitý seznam odborníků, kteří se ve zpravodajství ČTK vyjadřovali ke covid-19 v období od února 2020 do současnosti.
Hlasování: 5 – 0 – 1 viz Usnesení č. 15/2022

7. Různé

Rada stanovila termíny dalších zasedání na 12. 7. 2022 a 30. 8. 2022 vždy od 13.30 hodin.
Od září 2022 se budou zasedání Rady konat v pondělí příslušného měsíce od 13.00 hod.
Předseda Rady D. Soukup zasedání ukončil.

Návrh programu 172. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Pošta, stížnosti
4. Monitoring zpravodajství
5. Aktuální stav v ČTK
6. Různé

Příští 172. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 14. 6. 2022 ve 13.30 hod

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 02.06.2022