172. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 14. června 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup Jaroslava Wenigerová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Petr Žantovský, Pavel Foltán
Omluveni: Jana Gáborová
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Rady ČTK za rok 2021
4) Pošta, stížnosti
5) Monitoring zpravodajství
6) Aktuální stav v ČTK
7) Různé

1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.
Ze zasedání se omluvila místopředsedkyně Rady J. Gáborová.

2. Schválení programu

Rada schválila program 172. zasedání.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení č. 16/2022

3. Zpráva o činnosti Rady ČTK za rok 2021

Rada projednala návrh Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2021 (dále „Zprávy“). Radní P. Žantovský nesouhlasí s tím, že součástí Zprávy by měla být informace o předžalobní výzvě radního P. Foltána ohledně cestovních náhrad. Rada by se podle jeho názoru neměla zabývat jakýmikoli právními úkony členů Rady vůči ČTK.

Radní D. Soukup, A. Bazalová, J. Wenigerová a A. Mareček se shodli, že vzhledem ke skutečnosti, že předžalobní výzvu vůči ČTK podal člen Rady a Rada k tomu přijala usnesení, souhlasí se zařazením této informace do Zprávy. Rada se v minulosti již zabývala otázkou nároku jejích členů na cestovní náhrady. Radní P. Foltán sdělil své připomínky ke Zprávě, které shrnul ve svém rozdílném stanovisku. Rozhodl se, že znění Zprávy neschválí.

Podle názoru P. Foltána je Zpráva vágní, neurčitá, neobjektivní, dubiózní, objevuje se v ní osobní zaujatost, odhaluje nekompetenci, obsahuje nepřesnosti a neúplnosti. Materiál je podle jeho názoru selektivní. V přílohách chybí text všech podaných rozdílných stanovisek.
Dále podle P. Foltána chybí informace o kritice cenzury podaných rozdílných stanovisek a kritice vad v zápisech. P. Foltán zpochybnil platnost voleb předsedy a místopředsedů Rady. Jazykově, stylisticky a logicky není Zpráva podle P. Foltána zvládnutá.

Předseda Rady D. Soukup k tomu sdělil, poslední verze Zprávy byla všem rozeslána emailem předsedou Rady 8. června 2022, ve kterém požádal radní o připomínky a upozornil, že P. Foltán pracuje s neaktuální verzí materiálu a žádné připomínky od radního P. Foltána dosud neobdržel.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová se vyjádřila, že jde o podklad k jednání, který bude třeba jazykově a stylisticky upravit, nicméně obsahově je podle jejího názoru Zpráva v pořádku. Tato Zpráva kopíruje Zprávy o činnosti Rady ČTK, které byly součástí schválených výročních zpráv ČTK v minulých letech. Rozdílná stanoviska nikdy nebyla součástí Zpráv o činnosti Rady ČTK. K otázce místopředsedů Rady odkázala na usnesení Poslanecké sněmovny, který určuje odměny za veřejné funkce v Radě ČTK pro předsedy, místopředsedy a členy Rady.

Radní P. Žantovský nesouhlasí v oddíle Stížnosti s formulací, že Rada neshledala ze strany ČT žádné porušení zákona. Rada ve věci stížnosti P. Štěpánka konstatovala pochybení a mylné informování ze strany ČTK, která zprávu opravila. Podle jeho názoru byla původní chybná informace v kolizi se zákonnou dikcí určující ČTK povinnost informovat pravdivě.
Předseda Rady D. Soukup k tomu sdělil že zpráva, na kterou si p. P. Štěpánek stěžoval, byla obratem ČTK opravena.

Radní A. Bazalová navrhla, aby přílohou Zprávy byla i informace o účasti radních na zasedáních Rady. Rada návrh schválila.

Hlasování: 4 – 1 – 1 viz Usnesení č. 17/2022
Radní P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Rada schválila Zprávu o činnosti Rady ČTK za rok 2021.
Hlasování: 5 – 2 – 0 viz Usnesení č. 18/2022 (1 hlas per rollam)
Místopředsedkyně Rady J. Gáborová hlasovala prostřednictvím emailu.

Radní P. Foltán a P. Žantovský předloží k usnesení rozdílné stanovisko.

Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Žantovského

Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

4. Pošta, stížnosti

Rada neobdržela v uplynulém období žádnou stížnost.

5. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR a k vývoji situace na Ukrajině. Rada požádala o monitoring zpravodajství k inflaci a vývoji ekonomiky v ČR. Dále požádala o zasílání zpravodajství o energo krizi a rovněž o předsednictví ČR Evropské unii. Rada požádala o zrušení monitoringu zpravodajství o Afghánistánu a nově žádá zařadit zpravodajství o Turecku.

6. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

  • Z Ukrajiny se v pořádku vrátili reportérka a fotoreportér ČTK. GŘ J. Majstr hodnotí tyto reportáže pozitivně.
  • ČTK se připravuje na komunální volby v ČR.
  • ČTK se rovněž připravuje na zpravodajství o předsednictví ČR Evropské unii. Bruselská odbočka posiluje o jednoho redaktora.
  • Přetrvává zájem o zpravodajské videostreamy ČTK, o komerční videostreamy zájem stoupá.
  • Akademie ČTK se přesunula do nového modernějšího prostředí.
  • Výstava Československé okamžiky je koncepčně dokončena. Bude připravena do zahájení Letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde proběhne její vernisáž.
  • V Brně probíhá výstava výběru fotografií fotoreportéra ČTK Václava Šálka, které pořídil za posledních 20 let.
  • Provoz v ČTK probíhá v běžných intencích.

7. Různé

Radní A. Bazalová se dotázala radního P. Žantovského, zda v minulosti byl místopředsedou Rady a zda v té době některý z členů Rady protestoval proti tomu, že tato funkce neexistuje. Radní P. Žantovský se k této věci nechtěl vyjadřovat. Radní A. Bazalová považuje průběh jednání Rady za nedůstojný a ponižující a pokud tuto situaci nelze řešit jinak, bude nucena ze zasedání na protest odcházet a čekat v předsálí. Dává tedy k diskuzi, jakým způsobem tuto situaci dále řešit.

Místopředsedkyně J. Wenigerová si tuto otázku také klade, osobně ctí názor, že každý má právo se vyjádřit. Nesouhlasí s kritikou nekompetentnosti a neprofesionality, která se na ostatní kolegy pravidelně „valí“ ze strany radního P. Foltána. Tímto způsobem by si nikdy nedovolila se svými kolegy jednat.

Předseda Rady D. Soukup zasedání ukončil.

Návrh programu 173. zasedání:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2021
4. Pošta, stížnosti
5. Monitoring zpravodajství
6. Aktuální stav v ČTK
7. Různé

Příští 173. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 12. 7. 2022 ve 13.30 hod. v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5. Srpnové zasedání proběhne 30. 8. 2022 od 13.30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: David Soukup

Zveřejněno: 23.06.2022