173. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 12. července 2022

Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Zúčastnili se: David Soukup, Jaroslava Wenigerová, Angelika Bazalová, Aleš Mareček, Pavel Foltán
Omluveni: Jana Gáborová
Nepřítomen: Petr Žantovský
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Vladislav Slabý, ekonomický ředitel ČTK

Program:
1) Zahájení zasedání
2) Schválení programu
3) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2021
4) Pošta, stížnosti
5) Monitoring zpravodajství
6) Aktuální stav v ČTK


1. Zahájení zasedání

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) David Soukup přivítal přítomné členy Rady a zahájil zasedání.

Ze zasedání se omluvila místopředsedkyně Rady J. Gáborová. Zasedání se nezúčastnil radní P. Žantovský.

Předseda Rady informoval, že dne 16. června 2022 byla členkou Rady znovu zvolena PhDr. Jaroslava Wenigerová. Její pětileté funkční období začalo dne 22. června 2022.

2. Schválení programu

Rada schválila program 173. zasedání.
Hlasování: 5 – 0 – 0 viz Usnesení č. 19/2022

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2021

GŘ ČTK J. Majstr představil Radě Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2021 (dále „Výroční zpráva“).

Ekonomický ředitel ČTK V. Slabý představil Radě ekonomické aspekty Výroční zprávy.

Dále proběhla diskuse k obsahu Výroční zprávy. Radní A. Mareček se dotázal, zda se v covidovém období změnila výše nájmu prostoru, který ČTK pronajímá Divadlu RB. Ekonomický ředitel V. Slabý k tomu sdělil, že ČTK krátkodobě snížila divadlu nájemné, nicméně od začátku roku 2021 divadlo opět platí plné nájemné.

Místopředsedkyně Rady J. Wenigerová poděkovala za zpracování Výroční zprávy, zpráva je podle jejího názoru kvalitně zpracovaná, je výstižná a přehledná. Ocenila, že ČTK vydala v loňském roce nejvyšší počet zpráv od roku 2015, v covidovém období rovněž velmi stoupla návštěvnost Českých novin. Také je velmi spokojena se vzdělávacím přínosem Akademie ČTK. Vítá také aktivity, které ČTK organizuje pro děti např. formou příměstského táboru. Zdůraznila, že ČTK v minulém roce opět získala nejvyšší hodnocení AAA od ratingové společnosti Bisnode. Závěrem se dotázala, jak ČTK pokračuje v boji proti praktikám nelegálního používání zpravodajství ČTK jinými subjekty. GŘ J. Majstr k tomu, řekl, že sledování a řešení autorských práv u fotografií pro ČTK zajišťuje společnost PicRights. V případě krádeže textových částí ČTK nabízí příslušnému subjektu uzavření smlouvy, případně věc řeší domluvou. Subjekt musí zprávu smazat nebo zaplatit sankci. ČTK provádí i osvětovou činnost, vysvětluje, že na její činnost nepřispívají daňoví poplatníci.

Radní A. Bazalová ocenila, že i v takové turbulentní době vykazuje Česká tisková kancelář kladná čísla.

Předseda Rady D. Soukup se dotázal na vymahatelnost dlouhodobých pohledávek. Ekonomický ředitel V. Slabý k tomu sdělil, že se v ČTK nejedná o vysoká čísla. V případě zpravodajství se tato služba neplatícímu klientovi jednoduše vypne.

Předseda Rady D. Soukup se dále dotázal na fondy, do kterých bude budou přesunuty prostředky nerozděleného zisku. Jedná se o Fond rozvoje (projekty ČTK), Sociální fond (fond na stravenky pro zaměstnance), Fond propagace (např. na výdaje spojené s výročími ČTK).

ČTK se připravuje na výrazné zdražení cen energií, prioritou bude pokrývat tyto náklady z průběžného hospodaření ČTK.

Radní P. Foltán sdělil své připomínky k Výroční zprávě. Zejména mu chybí část věnovaná GDPR. Nesouhlasí se zněním Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2021včetně příloh a bude tedy hlasovat proti schválení Výroční zprávy.

Radní A. Mareček v reakci na připomínky radního P. Foltána upozornil, že Etický kodex je pouze doporučující dokument a nelze tedy tvrdit, že pro někoho závazný je a pro jiné závazný není.

Rada schválila Výroční zprávu ČTK za rok 2021.

Hlasování: 5 – 1 – 0 viz Usnesení č. 20/2022 (1 hlas per rollam)
Místopředsedkyně Rady J. Gáborová hlasovala prostřednictvím emailu.
Radní P. Foltán předloží k usnesení rozdílné stanovisko.
Rozdílné stanovisko člena Rady ČTK P. Foltána

4. Pošta, stížnosti

Rada obdržela dne 17. června 2022 druhou stížnost p. Milana Tomečka, ve které nesouhlasí s Usnesením Rady ČTK č. 9/2022 ze dne 16. dubna 2022. Rada požádala o stanovisko ke stížnosti GŘ ČTK J. Majstra, s jeho názorem se ztotožnila a rozhodla, že se její stanovisko ke stížnosti p. M. Tomečka nemění.

Radní A. Mareček se pozastavil nad zněním stížnosti p. Tomečka, ve kterém odkazuje na zprávu ČTK, která údajně vyvolává nenávist, přičemž sám stěžovatel v závěru svého dopisu se šíření nenávisti dopouští sám.
Hlasování: 4 - 0 -1 viz Usnesení č. 21/2022

5. Monitoring zpravodajství

Členům Rady je aktuálně zasílán monitoring zpravodajství k česko-ruským vztahům, k ekonomickým záležitostem ČR a vývoji státních financí. Dále k situaci v Afghánistánu, ke zdravotnímu stavu prezidenta ČR a k vývoji situace na Ukrajině a v Turecku.

Radě je rovněž zasíláno zpravodajství o inflaci a vývoji ekonomiky v ČR, o energo krizi a rovněž o předsednictví ČR Evropské unii.

6. Aktuální stav v ČTK

Generální ředitel ČTK J. Majstr informoval o aktuální situaci v ČTK:

 • Zpravodajství ČTK se zaměřuje na české předsednictví Evropské unii, došlo k personálnímu posílení bruselské pobočky ČTK.
  • Zpravodajství ČTK se věnuje dalším tématům jako jsou: energetika, ekonomická situace v ČR a s ní spojená inflace. Pozornost stále věnuje situaci na Ukrajině.
   • Výstava Česko-slovenské okamžiky se dokončuje. Bude připravena do zahájení Letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde proběhne její vernisáž
    • ČTK připravila další dvě putovní výstavy k předsednictví ČR Evropské unii a výstavu Czechinvest Rechallenge.
     • Pro slovenské klienty spustila ČTK překladač textů do slovenštiny.
      • Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci jely paní šéfredaktorka a vedoucí regionální redakce za klienty do regionů, aby prodiskutovali další spolupráci.

      7. Různé

      Předseda Rady D. Soukup zasedání ukončil.

      Návrh programu 174. zasedání:

      1. Zahájení zasedání
      2. Schválení programu
      3. Pošta, stížnosti
      4. Monitoring zpravodajství
      5. Aktuální stav v ČTK
      6. Různé

      Příští 174. veřejné zasedání Rady se bude konat v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5 v úterý 30. 8. 2022 ve 13.30 hod.

      Zapsala: Marie Kronesová
      Schválil: David Soukup

      Zveřejněno: 29.07.2022