Novinky

Digitalizace Fotoarchivu ČTK - historie a současnost

27.01.2021

Fotoarchiv ČTK

Fotoarchiv ČTK je databáze fotografií, která vznikla ve 20. letech 20. století. Obsahuje snímky od doby vzniku Československa v roce 1918, ale i dodatečně získané starší snímky. Na počátku 21. století fotoarchiv čítal kolem sedmi milionů políček, z nichž zpracována, digitalizována a zařazena do digitální fotobanky byla v roce 2021 přibližně šestina, a to odborně selektovaných většinou klíčových snímků ze všech hlavních období dějin státu. Základem současného fondu je kmenový archiv fotooddělení ČTK, do kterého byly v období 1945-1948 převedeny fotoarchivy agentur Centropress, Čechopress a Pragopress. Reportáže mapují celou historii Československa, ČR a částečně i zahraničí.

Fotoreportéři ČTK na motocyklových závodech v roce 1931. (Foto ČTK, 1931)

Historie digitalizace fotoarchivu ČTK

ČTK se systematickou digitalizací archivních fotografií zabývá od poloviny 90. let minulého století, kdy začaly být digitální technologie dostatečně kvalitní, aby digitalizace měla smysl. Zhruba od poloviny 90. let rovněž pořizuje nové fotografie výlučně digitální technikou.

"Otcové" digitalizace fotoarchivu ČTK a současného způsobu péče o archivní fondy jsou dlouholetý šéfredaktor obrazové redakce Dušan Veselý (šéfredaktor v letech 1990 až 2008) a bývalý ředitel ČTK Milan Stibral (ředitelem v letech 1993 až 2011).

O fotoarchiv i jeho digitalizovanou část se stará odborné pracoviště, jehož náplní je kromě fyzické každodenní péče a digitalizace také další zpracování a ukládání dat.

V letech 2009 až 2012 ČTK provedla hlavní část odborné probírky archivního fondu. Na projektu pracoval čtyřčlenný redakční tým a ČTK ze svého zisku do projektu investovala 8,3 miliónu korun.

V roce 2010 byla dokončena probírka reportáží z první republiky, druhé republiky a období protektorátu. Intenzivní digitalizace archivů skončila na konci roku 2011. Poté přešla znovu ČTK na model "digitalizace na objednávku", tedy při zájmu klientů o fotografie. Nicméně intenzivní digitalizace umožnila zpřístupnění klíčových souborů reportáží a témat z historie Československa, aniž by na to ČTK čerpala veřejné prostředky.

V roce 2012 pokračovala pomalejším tempem digitalizace archivních fondů především ze 70. a 80. let 20. století, která byla dosud v archivu zastoupena spíše namátkově.

V srpnu 2013 dokončila ČTK první část poměrně velkého projektu skenování několika tisíc fotografií z negativů pro Ottovo nakladatelství a připravovanou dvoudílnou publikaci Protektorát v obrazech. V té době také aktualizovala hrubý odhad časové a finanční náročnosti přeměny všech předloh do digitální podoby strojově. Minimální náklady na takový projekt byly odhadnuty na 22 milion korun na tři roky, což si ČTK nemohla dovolit.

Koncem roku 2015 odstartoval zásadní a velký projekt digitalizace popisových knih, kde jsou obsažené veškeré, jedinečné a úplné textové informace o každém jednotlivém políčku filmu uloženém ve fotoarchivu. V těchto knihách jsou strojově či ručně psané texty (popisy) k fotografiím, které redaktoři dopisují ke každé fotografii naskenované z negativu a vkládají do databáze. Fotoarchiv negativů tak popisuje zhruba 400 knih, které byly všechny digitalizovány do formátu pdf do roku 2019. Digitalizace popisových knih hradila ČTK plně ze svých prostředků.

Po dokončení této části projektu na něj ČTK v roce 2020 ve spolupráci s externí firmou navázala další fází, tzv. vytěžením textu. Jedná se o převod statických *.pdf do databázové, strojově čitelné podoby. Tato část projektu poběží i v roce 2021. Jde o technicky velice náročný proces. Celou digitalizací popisových knih získá ČTK "digitální klíč" ke všem svým fotografiím, tedy i těm, které zatím nejsou zdigitalizovány.

Koncem milénia se ve volebním výboru poslanecké sněmovny uvažovalo o přidělení dotace na digitalizaci archivu ČTK ze státního rozpočtu. Ačkoli dotace na dokončení digitalizace byla v roce 2018 načtena jako pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2019, sněmovna tento návrh neschválila.

Memorandum s Národní knihovnou

V březnu 2019 podepsala ČTK memorandum o spolupráci s Národní knihovnou a v říjnu byl zahájen společný projekt kompletní digitalizace fotoarchivu ČTK. Od konce roku 2019 na něj ve prospěch Národní knihovny uvolnilo prostředky ministerstvo kultury, a to nejprve čtyři miliony korun, v roce 2020 pak deset milionů korun.

Proces digitalizace je velmi důležitý také s ohledem na postupnou degradaci použitých fotografických materiálů. Součástí projektu je proto také ošetření fotografických nosičů a jejich uložení ve speciálních obalech podle nejnovějších poznatků.

Další novinky